Dekra.png
Jesteś tutaj: Strona głównaInformacjeProjekty UnijneWzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego

Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego

Tytuł projektu

Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego

Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17

Całkowity koszt projektu

8 011 679,64 PLN

Współfinansowanie UE

6 799 999,94 (85 % kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Fundusze europejskie

Okres realizacji projektu

Luty 2017 – listopad 2018
Krótki opis projektu

Celem nadrzędnym projektu jest zmniejszenie wśród mieszkańców woj. podlaskiego zjawiska przerywania czy całkowitej rezygnacji z aktywności zawodowej z racji złego stanu zdrowia, tj. zachorowalności na choroby układu oddechowego i układu kostno-stawowo-mięśniowego poprzez poprawę dostępności do wysokiej jakości i efektywności opieki medycznej realizowanej przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach na bazie współpracy opartej na modelu opieki koordynowanej.

Grupę docelową projektu stanowią dorośli mieszkańcy województwa podlaskiego.

Zakres projektu

Działania projektu, których potrzeba wynika wprost z map potrzeb zdrowotnych dla województwa podlaskiego i jest zgodna z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 to: powołanie Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego i Suwalskiego Centrum Ortopedycznego na bazie POZ, AOS i oddziałów szpitalnych poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny i w rozwiązania informatyczno-komunikacyjne dedykowane diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego i kostno-stawowo-mięśniowego, przebudowę oddziałów szpitalnych – pulmonologicznego i ortopedycznego.

Do góry