Tytuł projektu „Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim”
Nr projektu LT-PL-3R-246

 

Całkowity budżet projektu: 568 102,50 euro

 

Dofinansowanie EFRR

 

482 887,11 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Budżet SzW w Suwałkach:

 

207 397,50 euro
Dofinansowanie EFRR

 

176 287,87 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Partnerzy projektu Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki– Lider

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Partner

Szpital w Oranach

Okres realizacji projektu 01.03.2019 – 31.08.2020
Krótki opis projektu Celem projektu wdrażanego przez szpitale w Olicie, Oranach i Suwałkach (publiczne placówki służby zdrowia) jest wzmocnienie skuteczności i efektywności szpitali publicznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez poprawę jakości świadczonych usług.
Cel projektu Udoskonalenie usług na rzecz pacjentów na poszczególnych poziomach ich świadczenia poprzez zwiększenie poziomu wiedzy personelu medycznego i niemedycznego szpitali partnerskich w dziedzinie efektywnej i bezpiecznej obsługi pacjenta, poprawa jakości procesów medycznych i pozamedycznych w obsłudze pacjenta poprzez poprawę infrastruktury medycznej, omówienie wspólnych skutecznych sposobów postępowania z pacjentem zgodnie ze obowiązującymi standardami i z poszanowaniem praw pacjenta.
Zakres/rezultaty projektu 3 instytucje zaangażowane we współpracę trans graniczną mającą na celu poprawę standardu obsługi pacjentów w obszarze przygranicza polsko-litewskiego

Zakładane produkty: 14 szkoleń personelu (600 uczestników), 2 konferencje projektu (120 uczestników), 507 szt. zakupionego sprzętu medycznego.

Biuro projektu – kontakt (87) 562 95 32

W dniach 9-10 maja 2019 r. przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczyli w konferencji otwierającej projekt pt. „Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim”. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze szpitalami litewskimi – w Alytusie i w Varenie. Podczas konferencji zaprezentowano założenia projektu, zaplanowane działania oraz planowane do osiągnięcia cele i rezultaty projektu.

W dniach 11-12 czerwca b.r. w ramach projektu „Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim” w Olicie (Litwa) miało miejsce szkolenie p.n. „Kontrola i profilaktyka zakażeń szpitalnych”. W szkoleniu uczestniczyło m.in. 15 przedstawicieli personelu Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Kadra medyczna Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uczestniczyła w szeregu specjalistycznych szkoleń medycznych zorganizowanych przez litewskich partnerów transgranicznego projektu: Szpital Okręgowy w Olicie oraz Szpital w Oranach.

W okresie od września do listopada b.r. w 4 szkoleniach udział wzięło 60 przedstawicieli personelu medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

Kadra medyczna Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach kontynuowała udział w specjalistycznych szkoleń medycznych zorganizowanych przez partnera transgranicznego projektu – Szpital w Oranach (Varėna).
W okresie od grudnia 2019 r. do końca lutego b.r. w dwóch szkoleniach udział wzięło 30 przedstawicieli personelu medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Personal Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach zapoznał się ze współczesnymi standardami pielęgniarstwa oraz zapewnieniem opieki pielęgniarskiej w leczeniu pozaszpitalnym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.