ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szpital Wojewódzki im dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  ul. Szpitalna 60 , zaprasza do składania ofert na zamówienie :

Nazwa zamówienia :

Opracowanie pełnych dokumentacji projektowych na potrzeby :

„Przebudowa  Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach„

Nazwa i adres Nabywcy:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

  1. Zamówienie jest realizowane w oparciu w art.2 ust.1 pkt.1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019)
  • Uzupełnione oferty w języku polskim należy składać do 19.01.2022r do godzin 10:00 drogą elektroniczną wysyłając na adres p.cagan@szpital.suwalki.pl bądź przesłanie na adres Sekretariat -Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera   w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
  • Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1
  • Płatność nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń i dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur VAT z terminem płatności 30 dni.

Osoba do kontaktu: Przemysław Cagan tel. 87 562 94 44