Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: przeprowadzenia 10 200 porad lekarskich lekarza POZ- członka zespołu mobilnego, zgodnie z założeniami „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim“ w zakresie badań profilaktycznych w ramach badań przesiewowych stanowiących jedno z działań projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego“ współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacujnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa II Przedsiebiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Rozstrzygnięcie konkursu - Pobierz

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenie usług lekarskich w godzinach ordynacji lekarskiej i po godzinach ordynacji lekarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Ogłoszenie o konkursie ofert - Pobierz Oświadczenie oferenta - Pobierz Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Pobierz Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenia usług lekarskich w godzinach ordynacji lekarskiej i po godzinach ordynacji lekarskiej w...