Tytuł projektuPoprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego
Nr decyzjiUDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00
Całkowity koszt projektu56 101 999,09 PLN
Współfinansowanie EFRR oraz Budżetu Państwa42 076 499,30 PLN
Rola  w projekcieSzpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – partner projektu
Całkowity budżet SzW w Suwałkach3 872 600,00 PLN
Współfinansowanie EFRR oraz Budżetu Państwa dla SzW w Suwałkach3 485 340,00 PLN
Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu02.2020-11.2020
Krótki opis projektu

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu. Cele szczegółowe to m.in. poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, wzrost dostępności kadry medycznej w woj. podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych w zakresie ratownictwa, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2, zwiększenie potencjału i możliwości realizacji procesu diagnostyczno0leczniczego oraz ratowniczego w najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób, zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, skrócenie czasu reakcji ratowniczej i diagnostyczno-leczniczej poprzez uzyskanie analogicznego poziomu zasobów medycznych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie całego województwa.

Działania projektu: zakup sprzętu, specjalistycznych środków transportu, aparatury medycznej i diagnostycznej, zakup testów, odczynników oraz materiałów medycznych, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, zakup środków ochrony osobistej.

Grupę docelową projektu stanowią bezpośrednio wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a pośrednio osoby przebywające na terenie województwa, którzy otrzymają pomoc medyczną w zakresie diagnostyki czy leczenia COVID-19 ze strony jednostek partnerskich projektu.

Produkty projektu – 14 wspartych podmiotów zwalczających COVID-19

Biuro projektu kontakt (87) 562 95 32

 

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ