Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.szpital.suwalki.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pokaz slajdów na stronie głównej,
 • cześć filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audio deskrypcji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekcją Obsługi Informatycznej, informatycy@szpital.suwalki.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 5629 440. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2001-02-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-22.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2024-02-05.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
ul. Szpitalna 60
16-400, Suwałki

Główny numer szpitala: 87 5629 421

Faks: 87 5629 200

E-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

Strona internetowa: https://szpital.suwalki.pl

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Klawisze szybkiego dostępu zaimplementowane w portalu:

 • CTRL + U – Menu dostępności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery; odwrócone kolory; białe tło, czarne i niebieskie litery; brak kolorów),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość podświetlenia linków,
 • możliwość zmiany  czcionki na bardziej czytelną,
 • możliwość zmiany odstępu między tekstem,
 • możliwość zmiany czcionki na ułatwiającą odczytanie tekstu przez dyslektyków,
 • możliwość zatrzymania animacji,
 • możliwość zmiany odstępu między tekstami,
 • duży kursor, przewodnik do czytania,
 • nawigacja klawiaturą.

Dostępność architektoniczna

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki

 1. Do kompleksu budynków prowadzi 5 wejść: do budynku głównego od strony parkingu, na Oddział Chorób Zakaźnych, na Izbę Przyjęć Oddziału Pulmonologii, na Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz na Stację Dializ. Do wszystkich wejść prowadzą schody oraz podjazdy dla niepełnosprawnych. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony parkingu.
 2. Recepcja znajduje się naprzeciw wejścia głównego.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia w całym kompleksie za pośrednictwem wind osobowych i towarowych.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze obok Rejestracji oraz na każdym oddziale.
 5. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ