Tytuł projektu

 

 

Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne

 

Joint response of public healthcare institutions to climate related diseases and health hazards

 

Project name
Nr projektuPLRU.02.01.00-20-0074/18-00
Project no
Wartość projektu2 170 232,73 EUR
Value of the project
W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-20201 953 209,45 EUR
Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Russia 2014-2020.
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach1 229 073,73 EUR
Budget of Voivodeship Hospital in Suwałki
W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-20201 106 166,35 EUR
Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Russia 2014-2020.
Wkład własny Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach122 907,38 EUR
Own contribution of Voivodeship Hospital in Suwałki
Źródło dofinansowaniaProgram Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020

ENI Cross-Border Cooperation Programme
Source of assistance

 

Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Lider

Project partners

Черняховская центральная районная больница

Partner

 

 

Okres realizacji projektu24 m-ce
Project duration24 months
Krótki opis projektu

Postępujące zmiany klimatyczne są naukowo stwierdzonym faktem. Zmiany w środowisku naturalnym ludzi są niezaprzeczalne i w większości przypadków mają negatywny wpływ na ich zdrowie. Zmiany te wymagają zdecydowanych działań w każdej dziedzinie, służba zdrowia nie stanowi wyjątku, szczególnie aspekcie zagrożeń zdrowotnych będących skutkiem zmian klimatycznych. Służba zdrowia musi zaadaptować się do zmieniających okoliczności.

Partnerskie szpitale w Suwałkach i Czerniachowsku w ramach wspólnego projektu podejmują współpracę w formie wspólnych działań w zakresie wdrażania najodpowiedniejszych narzędzi i metod adaptacji mieszkańców pogranicza polsko-rosyjskiego do negatywnych skutków zmian klimatycznych (chorób i zagrożeń zdrowotnych).

 

Short project description Progressive climate change is established scientific fact. Change of peoples‘ environment is undeniable and in most cases has adverse effect on their health. Progress of climate changes requires determined activities in every field – healthcare also has a mission to respond to unavoidable health hazards resulting from climate changes by wide adaptation measures being preventive activities from patient point of view. Suwałki and Chernyakhovsk Hospitals develop the cooperation in form of joint action in the scope of implementation of most appropriate tools and methods for PL-RU borderland population’s adaptation to adverse impact of climate changes (diseases and health hazards) – the overall project objective.
Cel projektuOgólny cel projektu – adaptacja mieszkańców pogranicza polsko-rosyjskiego do negatywnych skutków zmian klimatycznych w zakresie chorób i zagrożeń zdrowotnych.
Project objectiveGeneral objective of the project – adaptation of the inhabitants of the Polish-Russian borderland to the negative effects of climate change in terms of diseases and health threats.
Rezultaty projektuGłówne rezultaty projektu: 1 wspólne działanie mające na celu adaptację mieszkańców pogranicza oraz służby zdrowia do zmian klimatu, obejmujące 12 szkoleń, spotkań i wymiany wiedzy (302 uczestników).
Project outputs Main project outputs: 1 joint action aimed at adaptation of borderland population and healthcare services to climate change, including 12 trainings, meetings and exchanges of knowledge (302 participants).
Biuro projektu

(87) 562 94 37

(87) 562 95 32

Project office

W dniu 25 marca 2021 z wynikiem pozytywnym zakończono odbiory zmodernizowanego Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym. Oddział jest przygotowywany na przyjęcie pacjentów.

 

Trwa modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym. Zakończenie robót zaplanowane jest na koniec marca 2021 r.

 

W dniu 2 marca 2021 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt. Z racji sytuacji epidemicznej oraz ograniczeń w ruchu granicznym konferencja odbyła się w formie wydarzenia on-line. W toku konferencji zaprezentowano założenia wspólnego projektu transgranicznego, zaplanowane wspólne działania oraz wskaźniki. Centralny Szpital Rejonowy w Czerniachowsku zaprezentował procedury postępowania z pacjentami udarowymi. Omówiony został stan zaawansowania projektu oraz działania zaplanowane na najbliższy okres.

 

W dniu 21 lipca 2020 r. miała miejsce wideokonferencja personelu projektu. Partnerzy projektu bieżące zagadnienia, przeanalizowali możliwość realizacji zaplanowanych działań projektowych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, omówiono również stan rozwoju epidemii COVID-19 w regionie.

Niniejsza podstrona została przygotowana i jest utrzymywane przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

This sub-site has been prepared and maintained with the financial assistance of the European Union, under the Cross-border Cooperation Programme Poland-Russia 2014-2020. The responsibility for the content of this publication lies solely with the Suwałki Voivodeship Hospital and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ