Tytuł projektu Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim
Nr projektu

LT-PL-3R-246

 

Całkowity budżet projektu:

568 102,50 euro

 

Dofinansowanie EFRR

 

482 887,11 euro (85% kosztów kwalifikowanych)

Budżet SzW w Suwałkach:

 

207 397,50 euro

Dofinansowanie EFRR

 

176 287,87 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Partnerzy projektu

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki – Lider

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Partner

Szpital w Oranach

Okres realizacji projektu 01.03.2019 – 31.08.2020
Krótki opis projektu Celem projektu wdrażanego przez szpitale w Olicie, Oranach i Suwałkach (publiczne placówki służby zdrowia) jest wzmocnienie skuteczności i efektywności szpitali publicznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez poprawę jakości świadczonych usług.
Cel projektu Udoskonalenie usług na rzecz pacjentów na poszczególnych poziomach ich świadczenia poprzez zwiększenie poziomu wiedzy personelu medycznego i niemedycznego szpitali partnerskich w dziedzinie efektywnej i bezpiecznej obsługi pacjenta, poprawa jakości procesów medycznych i pozamedycznych w obsłudze pacjenta poprzez poprawę infrastruktury medycznej, omówienie wspólnych skutecznych sposobów postępowania z pacjentem zgodnie ze obowiązującymi standardami i z poszanowaniem praw pacjenta.
Zakres/rezultaty projektu

3 instytucje zaangażowane we współpracę trans graniczną mającą na celu poprawę standardu obsługi pacjentów w obszarze przygranicza polsko-litewskiego

Zakładane produkty: 14 szkoleń personelu (600 uczestników), 2 konferencje projektu (120 uczestników), 507 szt. zakupionego sprzętu medycznego.

Biuro projektu – kontakt (87) 562 95 32

W dniach 9-10 maja 2019 r. przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczyli w konferencji otwierającej projekt pt. Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze szpitalami litewskimi  w Alytusie i w Varenie. Podczas konferencji zaprezentowano założenia projektu, zaplanowane działania oraz planowane do osiągnięcia cele i rezultaty projektu.

W dniach 11-12 czerwca b.r. w ramach projektu – Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim w Olicie (Litwa) miało miejsce szkolenie p.n. Kontrola i profilaktyka zakażeń szpitalnych. W szkoleniu uczestniczyło m.in. 15 przedstawicieli personelu Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Kadra medyczna Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uczestniczyła w szeregu specjalistycznych szkoleń medycznych zorganizowanych przez litewskich partnerów transgranicznego projektu: Szpital Okręgowy w Olicie oraz Szpital w Oranach.

W okresie od września do listopada b.r. w 4 szkoleniach udział wzięło 60 przedstawicieli personelu medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

Kadra medyczna Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach kontynuowała udział w specjalistycznych szkoleń medycznych zorganizowanych przez partnera transgranicznego projektu – Szpital w Oranach (Varėna).
W okresie od grudnia 2019 r. do końca lutego b.r. w dwóch szkoleniach udział wzięło 30 przedstawicieli personelu medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Personal Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach zapoznał się ze współczesnymi standardami pielęgniarstwa oraz zapewnieniem opieki pielęgniarskiej w leczeniu pozaszpitalnym.

W listopadzie 2020 w ramach realizowanego projektu Szpital Wojewódzki w Suwałkach zorganizował 3 szkolenia w formie online – w dniach 16-17 oraz 18-19 listopada miały miejsca kursy BLS-AED adresowany do kadry niemedycznej Szpitala, natomiast w dniach 26-27 listopada odbyło się szkolenie z zakresu efektywnej komunikacji w organizacji.

W grudniu 2020 odbyły się dwa kolejne szkolenia dla personelu partnerskich Szpitali – z racji pandemii SARS-CoV-2 przybrały one formę spotkań on-line.

Tematyka szkolenia, które odbyło się w dniach 14-15 grudnia 2020 to wypalenie zawodowe. Szkolenie, które odbyło się 16-17 grudnia 2020 poświęcone było tematyce postępowania z trudnym pacjentem.

W styczniu 2021 zorganizowaliśmy ostatnie szkolenie zaplanowane w ramach projektu. Tym razem w dniach 19-20 stycznia 2021 spotkaliśmy się on-line na szkoleniu poświęconym tematyce leczenia bólu.

18 lutego 2021 roku odbyła się konferencja zamykająca projekt. W trakcie spotkania, które odbyło się w formie on-line, przedstawiono założenia i osiągnięte efekty projektu. Partnerzy zdeklarowali chęć dalszej współpracy na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej w regionie przygranicza polsko-litewskiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.