Tytuł projektuDofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Nr projektuPOIS.09.01.00-00-0355/18
Całkowity koszt projektu336 400,00 PLN
Współfinansowanie UE285 940,00 PLN  (85 % kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1  Infrastruktura ratownictwa medycznego

Okres realizacji projektuPaździernik  2018 – czerwiec 2019
Krótki opis projektu

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa jakości i efektywności funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Cel nadrzędny projektu będzie miał pozytywny wpływ na realizację długofalowego celu strategicznego jakim jest zmniejszenie ryzyka śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia życia u dzieci.

Na cel nadrzędny projektu składa się szereg celów szczegółowych, obrazujących spodziewane efekty inwestycji, w tym m.in.:

–  poprawa jakości infrastruktury medycznej wykorzystywanej w procesie realizacji świadczeń medycznych-usług ratownictwa medycznego w SOR w SzW w Suwałkach

–  wzrost potencjału technologicznego, którego nośnikiem są wyroby medyczne, wykorzystywanego w procesie realizacji usług medycznych dedykowanych dzieciom w ramach SOR w SzW w Suwałkach

– wzrost dostępności kadry medycznej do nowoczesnych technologii medycznych w zakresie świadczeń medycznych – usług ratownictwa medycznego w SOR w SzW w Suwałkach

–  wzrost dostępności społeczeństwa do wysokiej jakości usług medycznych dedykowanych dzieciom w ramach ratownictwa medycznego w SOR w SzW w Suwałkach

– dostosowanie standardów usług medycznych – usług ratownictwa medycznego do potrzeb i oczekiwań społecznych

Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dedykowanego dzieciom na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SzW w Suwałkach, tj.:

– Kardiomonitor (2 szt.)

– Defibrylator (1 szt.)

– Respirator (1 szt.)

– Pompa infuzyjna (16 szt.)

– Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych (1 szt.)

– Aparat do szybkiego przetaczania płynów (2 szt.)

– Pulsoksymetr (2 szt.)

– Analizator parametrów krytycznych (1 szt.)

– Elektryczne urządzenie do ssania (2 szt.)

– Zestaw do intubacji i wentylacji (1 szt.)

– Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjentów (2 szt.)

Źródło dofinansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1  Infrastruktura ratownictwa medycznego

SYGNALIZOWANIE POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej osi priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  § 4 ust. 16 i 17: Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu. Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IŻ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Sygnalizacje potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu oraz opracowania skutecznych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych. Zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ