Tytuł projektu

LEAN MANAGEMENT JAKO INNOWACJA W SZPITALACH POGRANICZA POLSKO-LITEWSKIEGO

 

Nr projektu

LT-PL-3R-247

 

Całkowity budżet projektu:

903 456,50 euro

 

Dofinansowanie EFRR

 

767 938,02 euro (85% kosztów kwalifikowanych)

Budżet SzW w Suwałkach:

 

364 622,50 euro

Dofinansowanie EFRR

 

309 929,12 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu – Partner

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki – Partner

Okres realizacji projektu

luty 2019-styczeń 2021

 

Krótki opis projektu

Projekt zorientowany jest na wspieranie skuteczności i efektywności partnerskich szpitali na pograniczu polsko-litewskim poprzez wdrożenie innowacyjnej polityki zarządzania – Lean management – Lean Healthcare.

 

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych (Szpital Wojewódzki w Suwałkach, Szpital w Mariampolu oraz Szpital Okręgowy im. S. Kudirki w Olicie) poprzez zwiększenie współpracy transgranicznej  instytucji ochrony zdrowia w celu zaoferowania lepszej jakości publicznych usług opieki zdrowotnej.

 

Zakres/rezultaty projektu

–         Konferencja otwierająca w Suwałkach

–         Lean management w teorii – cykl szkoleń i warsztatów nt. filozofii Lean management w ochronie zdrowia

–         Lean management w praktyce – zakup sprzętu i aparatury medycznej

–         Warsztaty – Akademia Liderów Lean Healthcare w obszarze przygranicza polsko-litewskiego

–         Konferencja zamykająca w Olicie

 

Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

W dniu 21 lutego 2019 roku odbyło się oficjalne podpisanie umowy o współpracy Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach z litewskimi szpitalami w Olicie i Mariampolu. Partnerskie instytucje ochrony zdrowia wspólnie realizują projekt pt. Lean management jako innowacja w szpitalach pogranicza polsko-litewskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.

Projekt zorientowany jest na wspieranie skuteczności i efektywności szpitali na pograniczu polsko-litewskim poprzez wdrożenie innowacyjnej polityki zarządzania – lean managementLean Healthcare.

W dniach 7-8 marca 2019 r. w Suwałkach odbyła się konferencja otwierająca realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach we współpracy ze Szpitalem w Mariampolu oraz Szpitalem w Olicie projekt pn. pt. Lean management jako innowacja w szpitalach pogranicza polsko-litewskiego. W toku konferencji zostały zaprezentowane założenia projektu, zaplanowane działania oraz planowane do osiągnięcia cele i rezultaty projektu. Uczestnicy konferencji z obu stron granicy zapoznali się również z istotą filozofii zarządzania – lean management oraz stosowaniu jej założeń w opiece zdrowotnej, omówili plany przyszłych działań oraz wskazali sfery, w których planują wdrożyć założenia nowoczesnej filozofii zarządzania.

W dniach 22-23 sierpnia 2019 r. miał miejsce pierwszy zjazd cyklu szkoleniowo-warsztatowego – Akademia Liderów Healthcare przygranicza polsko-litewskiego, składającego się z czterech 2-dniowych zjazdów. W akademii udział wzięło 36 uczestników – pracowników partnerskich szpitali, po 12 przedstawicieli każdego szpitala partnerskiego. Pierwsze spotkanie szkoleniowe obejmowało swoim zakresem m.in. wprowadzenie do mapowania strumienia wartości – VSM, Gemba Walk, wybór procesu, zebranie procedur i innych danych ogólnych dotyczących procesu i zbieranie danych, przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich, dokonywanie pomiarów procesów.

Partnerami projektu, obok Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, jest Szpital Okręgowy w Olicie (LT) oraz Szpital w Mariampolu (LT).

 

27 września 2019 w Suwałkach odbyło się pierwsze z cyklu 4 szkoleń/warsztatów dla personelu partnerskich szpitali. Spotkanie poświęcone było podstawowym zagadnieniom lean managementu  w ochronie zdrowia.

W dniach 24-25 października 2019 r. w Birsztanach miał miejsce drugi zjazd cyklu szkoleniowo-warsztatowego – Akademia Liderów Healthcare przygranicza polsko-litewskiego.

W dniu 15 listopada 2019 r. pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczyli w zorganizowanym z Mariampolu (Litwa) szkoleniu pn. Narzędzia Lean Management.

20 lutego 2020 w Olicie (Alytus) odbyło się trzecie szkolenie z cyklu 4 szkoleń/warsztatów dla personelu partnerskich szpitali. Spotkanie poświęcone było wykorzystywaniu narzędzi lean managementu w procesach opieki zdrowotnej.

W dniach 27-28 lutego 2020 r. w Mariampolu miał miejsce trzeci zjazd cyklu szkoleniowo-warsztatowego – Akademia Liderów Healthcare przygranicza polsko-litewskiego. W trakcie zjazdu miała miejsce również obserwacja, analiza i ocena procesów wykonywanych w Szpitalu w Mariampolu.

Szpital Wojewódzki w Suwałkach finalizuje zakupy nowoczesnego specjalistycznego sprzętu medycznego zaplanowanego w ramach projektu – Lean management jako innowacja w szpitalach pogranicza polsko-litewskiego. Szpital odebrał już m.in. kardiomonitory, nowoczesne sterylizatory, myjnie-dezynfektory i zestawy narzędzi, które znalazły się na wyposażeniu oddziałów oraz centralnej sterylizacji.

3 grudnia 2020 roku w Suwałkach odbyło się czwarte –  ostatnie spotkanie warsztatowe w ramach projektu. Szkolenie, które z racji panującej sytuacji epidemicznej zorganizowane zostało w formie spotkania on-line, poświęcone było tematyce komunikacji interpersonalnej.

W dniach 14-15 stycznia 2021 miał miejsce ostatni – czwarty zjazd Akademii Liderów Healthcare przygranicza polsko-litewskiego. Z racji obowiązujących obostrzeń wynikających z pandemii SARS-CoV-2 Akademia odbyła się w systemie spotkania on-line.

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT

28 stycznia 2021 roku odbyła się konferencja zamykająca projekt. W trakcie spotkania, które odbyło się w formie on-line, przedstawiono założenia i osiągnięte efekty projektu. Partnerzy zdeklarowali chęć dalszej współpracy na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej w regionie przygranicza polsko-litewskiego.