Tytuł projektuModelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego
Project nameModel health care program to fight osteoporosis in area of Polish-Belarusian borderland
Nr projektuPLBU.03.01.00-20-0326/17-00
Project no
Przyznane dofinansowanie 2 148 646,64 EUR
Grant awarded
W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-20201 933 781,97 EUR
Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach1 391 495,48 EUR
Budget of Voivodeship Hospital in Suwałki
W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-20201 252 345,93 EUR
Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.
Wkład własny Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach139 149,55  EUR
Own contribution of Voivodeship Hospital in Suwałki
Źródło dofinansowania

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

ENI Cross-Border Cooperation Programme

Source of assistance
Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 

Lider

Project partners

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно

 

Partner

Okres realizacji projektu33 m-ce
Project duration33 months
Krótki opis projektu

Poprawa jakości opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii/reumatologii, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy – jest to wspólne wyzwanie pogranicza polsko-białoruskiego podjęte w ramach projektu. Obaj partnerzy wskazują wspólne obszary wymagające poprawy w tej dziedzinie: niewystarczająca infrastruktura medyczna, brak specjalistów zajmujących się osteoporozą, brak modelowych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu, niski poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców i konsekwencje tego itp.

 

Podejście transgraniczne pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału, know-how i dobrych praktyk oraz wypełni luki każdej z instytucji partnerskich w celu osiągnięcia optymalnego poziomu i łatwego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego.

Wojewódzki Szpital w Suwałkach zmodernizuje Oddział Reumatologii z Pododdziałem Geriatrycznym i wyposaży nowo wyremontowany Oddział Reumatologii i Oddział Ortopedyczno-Urazowy w sprzęt i urządzenia medyczne.

Short project description

Improvement of quality of healthcare in the area of orthopaedics/rheumatology with particular focus on osteoporosis – it is common PL-BY cross-border project challenge. Both partners point out common areas for improvement in this matter: insufficient medical infrastructure, lack of specialists focused on osteoporosis, lack of model solutions in diagnostics and treatment, low level of health awareness of inhabitants and its consequences etc.

 

Cross-border approach will allow for the optimal use of the potential, know-how and good practices, and to fill the gaps of each of the partner institutions to achieve an optimal level and the highest access to high quality health care in the area of PL-BY borderland.

Voivodeship Hospital in Suwałki will modernise Rheumatology Ward with the Geriatric Sub-Department and will equip newly renovated Rheumatology Ward and Orthopaedic-Trauma Ward with medical equipment and devices.

Cel projektuOgólny cel projektu – rozwój opieki zdrowotnej na pograniczu polsko-białoruskim poprzez realizację wspólnej inicjatywy szpitali z Grodna i Suwałk p.n. „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą”, zwiększającej dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy, który zostanie osiągnięty poprzez następujące zmiany aktualnego stanu: poprawa infrastruktury medycznej, podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej personelu medycznego poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, pogłębienie wiedzy, zwiększenie świadomości mieszkańców na temat roli profilaktyki i wczesnej diagnozy w celu podjęcia skutecznego leczenia i prowadzenia normalnego, wygodnego trybu życia.
Project objectiveThe overall project objective – development of health protection in PL-BY borderland through implementation of joint initiative of Grodno and Suwałki Hospitals Model Health Care Program to Fight Osteoporosis, enhancing access to high quality health care services for diagnostics and treatment of osteoporosis, which will be achieved through the following changes to current situation: improvement of medical infrastructure, increasing expertise level of medical staff on base of exchange of experiences, good practices, deepen knowledge, increasing awareness of inhabitants on the role of prevention and early diagnosis to take effective treatment and lead normal, comfortable lifestyle.
Rezultaty projektuWdrożenie 1 Modelowego programu opieki zdrowotnej walki z osteoporozą skierowanego do mieszkańców województwa podlaskiego i obwodu grodzieńskiego, zakup 85 sztuk specjalistycznego sprzętu medycznego, modernizacja obiektów (szpitale w Suwałkach i Grodnie) w celu poprawy 2 usług zdrowotnych (diagnostyka i leczenie osteoporozy w szpitalach w Suwałkach i Grodnie), 35 wydarzeń wspierających rozwój zdrowia publicznego skierowanych do 2804 uczestników, wszystko to zaowocuje zwiększonym dostępem do opieki zdrowotnej w zakresie osteoporozy dla 1,82 mln osób dorosłych.
Project outputs Implementation of 1 Model Health Care Program to Fight Osteoporosis for inhabitants of Podlaskie Voivodeship and Grodno Oblast, 85 pcs specialised medical equipment will be bought and 2 facilities will be improved (Suwałki and Grodno Hospitals) for improvement of 2 health care services (diagnostics and treatment of osteoporosis in Suwałki and Grodno Hospitals), 35 events supporting the development of public health for 2804 participants, all this will result in enhanced access to health care in the field of osteoporosis for 1.82 mln adults.
Biuro projektu

(87) 562 94 37

 

(87) 562 95 32

Project office

WSPÓLNIE PRZECIW OSTEOPOROZIE

W dniach 18-19 lipca 2019 r. w Suwałkach miała miejsce konferencja otwierająca projekt realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach we współpracy z Grodzieńskim Klinicznym Szpitalem Ratunkowym. pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego. Celem projektu jest poprawa jakości usług opieki zdrowotnej na pograniczu polsko-białoruskim poprzez wdrożenie wspólnej inicjatywy partnerskich szpitali, zwiększającej dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w dziedzinie diagnostyki i leczenia osteoporozy.

W toku konferencji zaprezentowane zostały szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu, planowanych działań, grup docelowych oraz spodziewanych efektów. Wykładowcy Grodzieńskiego Uniwersytetu Medycznego przybliżyli uczestnikom konferencji aspekty medyczne i kliniczne osteoporozy, zaprezentowane zostały obecnie funkcjonujące procedury diagnostyki i leczenia osteoporozy w obu placówkach partnerskich.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele obu partnerskich instytucji, władz lokalnych oraz samorządowych, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego. W ramach wydarzenia miała miejsce również konferencja prasowa, w trakcie której kierownictwo obu szpitali oraz personel projektu udzielili informacji o projekcie i problemie osteoporozy przedstawicielom mediów.

 

W dniu 6 września 2019 r. w Grodzieńskim Szpitalu Ratunkowym odbyło się pierwsze z sześciu spotkań grupy sterującej celem omówienia dotychczas zrealizowanych działań i ustalenia harmonogramu działań na kolejny okres rozliczeniowy. Ponadto wyjaśniono wynikłe w toku realizacji projektu wątpliwości dot. kwestii kadrowych i księgowych.

 

Pierwsze spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą

W dniu 17 października 2019 r. w Grodzieńskim Klinicznym Szpitalu Ratunkowym w Grodnie (Białoruś) odbyło się pierwsze spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą, w której udział wzięli przedstawiciele kadry medycznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr L. Rydygiera w Suwałkach oraz Grodzieńskiego Klinicznego Szpitala Ratunkowego zajmujący się problemem osteoporozy. W toku spotkania omówiono zakres danych niezbędnych do właściwej oceny ryzyka wystąpienia osteoporozy oraz opracowano założenia kwestionariusza, który pozwoli na bardziej precyzyjne określenia stopnia ryzyka wystąpienia osteoporozy z wykorzystaniem różnych metod oraz własnego doświadczenia członków Rady.

Członkowie Rady z Polski po spotkaniu odwiedzili oddziały Grodzieńskiego Klinicznego Szpitala Ratunkowego zajmujące się problemem osteoporozy i zapoznali się ze stosowanymi metodami diagnostyki i leczenia.

 

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach odbyło się drugie spotkanie grupy sterującej projektu. Spotkanie miało na celu m.in. omówienie postępów w realizacji poszczególnych działań projektu

 

Drugie spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą

W dniu 20 lutego 2020 r.  w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Polska) odbyło się kolejne – drugie spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą, w której udział wzięli przedstawiciele kadry medycznej Szpitala w Suwałkach oraz Grodzieńskiego Klinicznego Szpitala Ratunkowego zajmujący się problemem osteoporozy. W trakcie spotkania omówiono m.in. zakres informacji do publikacji, która przygotowana zostanie w ramach projektu pt. Osteoporoza to nie wyrok. Członkowie Rady z Białorusi po spotkaniu odwiedzili oddziały Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, na których diagnozuje się i leczy  osteoporozę.

 

Pierwsze seminarium naukowe on-line

30 kwietnia 2020 roku odbyło się pierwsze seminarium naukowe on-line. Przedstawiciele personelu medycznego z partnerskich szpitali dyskutowali na temat metod diagnostyki i leczenia osteoporozy, omawiali wybrane przypadki medyczne. W trakcie spotkania omówiono również aktualny stan epidemiczny związany z COVID-19 w Polsce i na Białorusi ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich instytucji medycznych.

 

Drugie seminarium naukowe on-line
15 lipca 2020 roku miało miejsce kolejne, drugie już seminarium naukowe on-line. Przedstawiciele personelu medycznego z partnerskich szpitali dyskutowali na temat roli densytometrii w diagnostyce osteoporozy. Na podstawie pierwszych wyników nakreślono tendencje epidemiologiczne po obu stronach granicy, omówiono wybrane przypadki medyczne. Podczas seminarium wymieniono również informacje na temat aktualnego stanu epidemicznego związanego z COVID-19 w Polsce i na Białorusi.

KONKURSY PBU

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.  Konkursy skierowane są wszystkich chętnych, a każdy znajdzie dla siebie interesującą tematykę. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Zadania są proste, a nagrody atrakcyjne!

Poniżej prezentujemy poradnik dot. osteoporozy.

Click to access poradnik.pdf

 

Kolejne spotkanie grupy sterującej

24 listopada 2020 grupa sterująca projektu odbyła kolejne spotkanie on-line. Podczas spotkania omówiliśmy m.in. stan zaawansowania realizacji działań projektu.

 

19 stycznia 2021 roku miało miejsce trzecie spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą, w której udział wzięli przedstawiciele kadry medycznej Szpitala w Suwałkach oraz Grodzieńskiego Klinicznego Szpitala Ratunkowego zajmujący się problemem osteoporozy. Spotkanie odbyło się w formie on-line z racji ograniczeń w przemieszczaniu i obostrzeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 . Podczas spotkania omówiono m.in. schematy postępowania w diagnostyce osteoporozy oraz w przypadku złamań niskoenergetycznych w partnerskich Szpitalach.

 

 

Czwarte spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą

20 kwietnia 2021 po raz kolejny zebrali się członkowie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą. Podobnie jak ostatnie spotkanie  to również przybrało formę spotkania on-line, w związku z utrzymującą się pandemią COVID-19 i wynikającymi z tego ograniczeniami i obostrzeniami. Tym razem omawiano założenia wspólnego raportu poświęconego wynikom przeprowadzonych badań/działań profilaktycznych wśród mieszkańców partnerskich regionów.

 

Czwarte spotkanie grupy sterującej

28 kwietnia 2021 grupa sterująca projektu po raz kolejny spotkała się on-line celem omówienia postępów w realizacji

Piąte spotkanie grupy sterującej

25 maja 2021 odbyło się kolejne spotkanie on-line grupy sterującej.

 

Piąte spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą

21 lipca 2021 odbyło się kolejne – piąte spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą. W trakcie tego spotkania omówiono m.in. stan realizacji raportu poświęconego wynikom badań/działań profilaktycznych partnerskich regionów.

 

Szóste  spotkanie grupy sterującej

24 września 2021 miało miejsce kolejne – szóste spotkanie on-line grupy sterującej

 

Szóste spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą

28 października 2021 odbyło się ostatnie (w ramach projektu) spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą. W trakcie tego spotkania zaprezentowano wnioski z badań/działań profilaktycznych partnerskich regionów uwzględnione we wspólnym raporcie.

 

Szkolenia personelu medycznego zakończone.

W okresie październik-listopad 2021 Partnerzy projektu zorganizowali 6 dwudniowych szkoleń specjalistycznych dla personelu medycznego. Szkolenia odbyły się w formie on-line, a ich tematyka dotyczyła profilaktyki, diagnostyki i leczenia osteoporozy. Uczestnicy szkoleń mieli możliwość pozyskania nowoczesnej wiedzy medycznej i wymiany doświadczeń.

 

 

Trzecie seminarium naukowe on-line

18 listopada  2021 roku odbyło się  trzecie seminarium naukowe on-line personelu medycznego partnerskich Szpitali. Tematem tego seminarium była nowoczesna metoda leczenia złamań – wertebroplastyka.

 

CZWARTE SEMINARIUM NAUKOWE ON-LINE

 

25 stycznia 2022 odbyło się czwarte – ostatnie seminarium naukowe personelu medycznego partnerskich szpitali. Seminarium poświęcone było metodom rehabilitacyjnym pacjentów po złamaniach osteoporotycznych.

 

 

TRZYDNIOWE SZKOLENIE SYMULACYJNE

 

W dniach 19-21 stycznia 2022 odbyło się szkolenie symulacyjne nt. technik diagnostyki i leczenia osteoporozy. Uczestnicy szkolenia – personel medyczny ze Szpitali w Grodnie i  w Suwałkach szkolił się z wykorzystaniem technologii symulacji medycznych.

 

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT

 

18 lutego 2022 odbyła się konferencja zamykająca projekt. W trakcie konferencji on-line partnerzy projektu podsumowali działania i efekty projektu.

 

KRÓTKI PRZEGLĄD FILMOWY

Zapraszamy do oglądnięcia filmów pokazujących działalność Programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Historical heritage – https://youtu.be/AvFZLqPYwh0
Natural heritage – https://youtu.be/KgDcduUNlSs
Accessibility – https://youtu.be/q3b6woruUUA
Health – https://youtu.be/Gvhl-SPyGqs
Security – https://youtu.be/Y40u1_iBVh8
Borders – https://youtu.be/0-GfiLYh3wg
BY Virtual Tour – https://youtu.be/pCCA0n4V9C8
PL Virtual Tour – https://youtu.be/5Mmo4e6YG-M

Niniejsza podstrona została stworzona i jest utrzymywana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Jej zawartość leży w wyłącznej gestii Szpitala Wojewódzkiego im. Dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej.

This sub-site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of dr Ludwik Rydygier Voivodeship Hospital In Suwałki and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ