DOSTĘP DO WŁASNEJ  DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA  JEST UDOSTĘPNIANA PACJENTOWI, PRZEDSTAWICIELOWI  USTAWOWEMU  PACJENTA  LUB OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ PACJENTA:

do wglądu ( na miejscu –  w obecności pracowników Poradni POZ lub odpowiednio Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej);

poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii ( cena za jedną stronę kserokopii dokumentacji medycznej*)ulega aktualizacji raz na kwartał i wynosi    0,33 zł brutto

 

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek, dostępny w rejestracji POZ / NPL.

*)cena aktualizowana co kwartał  obliczona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca  po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym „ Monitor Polski”.