W dniu 18 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.   W uroczystościach wzięli udział pracownicy Szpitala, przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci instytucji publicznych, a także władze regionu m. in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Bogdan Dyjuk, Prezydent Miasta Suwałk Pan Czesław Renkiewicz, Przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala Pani Bożena Kamińska.

Modernizację i doposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej zrealizowano jako jedno     z działań w ramach projektu pt.: „Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski” dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpraca Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.  Dodatkowo w Szpitalu zorganizowano szereg szkoleń  nt. pierwszej pomocy przy oparzeniach dzieci, nowoczesnych metod leczenia złamań u dzieci, warsztaty w tematyce metod diagnostyki i leczenia najbardziej niebezpiecznych wypadków u dzieci oraz cykl spotkań w szkołach i instytucjach opiekuńczych nt. edukacji zdrowotnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie dwóch szpitali z Polski oraz dwóch szpitali z Litwy. Całkowity budżet projektu wynosi 998.221,00 euro, z czego budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach to 237.540,00 euro. Dofinansowanie UE wynosi 85%,  15% kosztów kwalifikowanych dofinansowano z Budżetu Województwa Podlaskiego.

Po uroczystym otwarciu Oddziału odbyło się także podpisanie umów o przekazaniu dotacji celowych Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach z Budżetu Województwa Podlaskiego w zakresie:

  1. Dofinansowanie projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
  2. Dofinansowanie projektu pn. „Osteoporoza to nie wyrok – pilotażowy transgraniczny polsko – litewski program w walce z osteoporozą” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020.
  3. Dofinansowanie projektu „Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalnych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.