Tytuł projektu

Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 

Nr projektu POIS.09.01.00-00-0196/17

Całkowity koszt projektu

 

2 414 174,24 PLN

 

Współfinansowanie UE

1 958 545,08 PLN  (85 % kosztów kwalifikowanych)

 

Źródło dofinansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1  Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

 

Okres realizacji projektu

 

Styczeń 2018 –  Grudzień 2018
Krótki opis projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się również do realizacji następujących celów szczegółowych i długofalowych, przewidywanych do osiągnięcia w dłuższej perspektywie czasowej zdefiniowanych następująco:

–         Lepsza organizacja systemu ratownictwa medycznego SOR w Suwałkach;

–        Poprawa estetyki miejsca publicznego jakim jest SOR;

–         Poprawa komfortu pacjentów przebywających w SOR w Suwałkach;

–         Usprawnienie procesu hospitalizacji pacjentów w SOR w Suwałkach;

–         Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SOR w Suwałkach;

–         Zmniejszenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego w obszarze oddziaływania projektu;

–         Utrzymanie dobrego stanu zdrowia przede wszytki mieszkańców miasta Suwałki, powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego oraz osób przebywających/ przejeżdżających przez wskazany teren, które na skutek zdarzeń losowych lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia będą wymagały pomocy medycznej.

–         Zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia  osobom niepełnosprawnym – zmodernizowany obiekt jest i będzie budynkiem zapewniającym pełną i stałą dostępność dla osób niepełnosprawnych;

 

Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w niezbędnym zakresie, tj.:

–         wymiany stolarki okiennej i drzwiowej SOR, w wiacie postoju ambulansów, w magazynie rzeczy osób chorych oraz w garażu pojazdów specjalnych,

–         wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne (LED),

–         remontu garażu dla ambulansów

–         modernizacji magazynu rzeczy osób chorych,

–         wykonanie drogi łączącej SOR z lądowiskiem śmigłowca ratunkowego,

–         utworzenie miejsc postojowych dla pojazdów specjalnych

–         montażu szlabanów w strefie lądowiska.

–         wyposażenia SOR w dodatkowy/ brakujący specjalistyczny sprzęt i wyroby medyczne.


Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działanie 9.1  Infrastruktura ratownictwa medycznego 2014 – 2020,  § 4 ust. 16 i 17: Beneficjent zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu. Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IŻ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. a) specjalny adres e-mail lub
  2. b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Sygnalizacje potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach jest zobowiązany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu oraz opracowania skutecznych środków przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć finansowych. Zobowiązany jest do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  zobowiązany jest zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.


Działania projektu

Trwają prace remontowe magazynu rzeczy osób chorych.