Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

 

Tytuł projektu Roboty budowlane i wyposażenie bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach – etap I

 

Zakres projektu

Zadanie 1. Roboty budowlane – remont i przebudowa pomieszczeń oraz wyposażenie w sprzęt dla potrzeb centralnej sterylizacji Bloku Operacyjnego.
Zadanie 2. Zakupy sprzętu i wyposażenia sal operacyjnych Bloku Operacyjnego.

W ramach Zadania 1 zaplanowano roboty budowlane i wyposażenie Centralnej Sterylizacji Bloku Operacyjnego.

Zakres zadania:
1) Zaadaptowanie wyznaczonych przez Szpital pomieszczeń na tymczasowy ciąg technologiczny sterylizacji w celu zapewnienia ciągłości pracy sterylizacji. Zaplanowano to jako etap przejściowy z wyłączeniem kwalifikacji kosztów.
(W tym celu na czas prowadzonych prac adaptacyjnych wykonawca w odrębnych pomieszczeniach wskazanych przez Szpital zorganizuje tymczasową linię technologiczną do przeprowadzania procesów sterylizacji z podziałem na strefę brudną, czystą i sterylną w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Oddziałów szpitalnych. Szpital dysponuje na ten cel pomieszczeniami o łącznej powierzchni ok. 258 m2.)
2) Dostawa części sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w załączniku – „Zestawienie kosztorysów” w dokumentacji technicznej, montaż w ciągu tymczasowym sterylizacji oraz pomieszczeniach- pracowniach funkcjonujących poza ciągiem technologicznym
(Pracownia Bielizny, Pracownia Sterylizacji Tlenkiem Etylenu).
3) Prace budowlano-remontowe w ciągu właściwym w zakresie przedstawionym w projekcie budowlanym wielobranżowym i technologicznym w tym:

a. Roboty rozbiórkowe – usunięcie części ścianek działowych, wewnętrznej stolarki, okładzin, tynków, sufitów podwieszonych, warstw posadzkowych, usuniecie obecnego wyposażenia oraz instalacji.
b. Wykonanie nowych ścianek działowych, wymaganego wzmocnienie stropu, nowych nadproży, warstw posadzkowych, izolacji, tynków i okładzin ściennych i sufitowych wg wymogów technologicznych, powłok malarskich, wstawienie nowej stolarki okiennej i drzwiowej.
c. Wykonanie wentylacji w całym ciągu technologicznym,
d. Wykonanie stacji uzdatniania wody i instalacji do rozprowadzenia wody uzdatnionej do CS,
e. Wykonanie ciągu technologicznego według wykazu pomieszczeń wyszczególnionych w załączniku „Wykaz wymaganych do zaprojektowania pomieszczeń Centralnej Sterylizacji” poprzez wykonanie w wymaganym zakresie : śluz fartuchowo-umywalkowych w ciągu technologicznym, wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, instalacji sprężonego powietrza, demontaż urządzeń dezynfekcyjnych i sterylizacyjnych z ciągu tymczasowego i instalacja ich w linii docelowej ciągu technologicznego Centralnej Sterylizacji.

Koszt zadania to 3 583 008,27 PLN brutto w ramach kosztów kwalifikowanych (w tym 85% wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% wkładu własnego) oraz 254 956,01 PLN brutto jako koszty niekwalifikowane.
Remontowana powierzchnia to 244,37 m2. Ilość zakupionego sprzętu i aparatury to 465 szt.

Zadanie 2 obejmuje dostawy sprzętu i wyposażenia na potrzeby sal operacyjnych bloku operacyjnego. Zakres zakupów sprzętowych został podzielony na 4 obszary:

1. Zakup nowej aparatury do potrzeb operacji z zakresu Ginekologii Onkologicznej
2. Zakup nowej aparatury do potrzeb operacji z zakresu Neurochirurgii
3. Zakup aparatury rozszerzającej funkcjonalność, wydajność pracy i umożliwiającej zachowanie sterylnych warunków pracy sal operacyjnych w pełnym zakresie pracy sal operacyjnych.
4. Zakup wyposażenia do podręcznego magazynku materiałów sterylnych sal operacyjnych.

Koszt zadania to 2 404 655,25 PLN (koszty kwalifikowane brutto, w tym 85% wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% wkładu własnego) oraz 255 104,63 PLN w ramach kosztów niekwalifikowalnych. Ilość elementów wyposażenia i aparatury to 472 szt.

Termin rzeczowej realizacji
projektu

15.02.2010 – 9.12.2010
Źródła finansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego