Tytuł projektu Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SZW w Suwałkach
Nr projektu WND-RPPD.04.01.00-20-007/12
Całkowity planowany koszt projektu 2 539 750,09 PLN
Przyznane dofinansowanie 2 158 787,57 PLN (85 % kosztów
kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne
Okres realizacji projektu maj 2013 – maj 2014
Krótki opis projektu Projekt dotyczy modernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w zakresie budowy sieci bezprzewodowej oraz wdrożenia elektronicznego systemu identyfikacji pacjentów, której celem jest wyeliminowanie błędów w ordynacji leków czy wykonywaniu badań. Znaki identyfikacyjne są tez niezbędnym elementem wprowadzenia systemu cyfrowej dokumentacji medycznej, którą placówki medyczne zobowiązane są wdrożyć do 2014 roku. Rozwiązanie to zapewnia również bezpieczeństwo pacjentom w zakresie ochrony danych osobowych.
Zakres projektu Projekt obejmuje następujący zakres działań inwestycyjnych:
1. Wyposażenie serwerowni
2. Infrastrukturę bezprzewodową
3. System obsługi pacjentów

Aktualności:

25.05.2013 – Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SZW w Suwałkach”

12.11.2013 – rozstrzygnięto przetarg na realizację działań projektu. W wyniku procedury przetargowej wybrano ofertę konsorcjum: Kamsoft S.A.  z siedzibą w Katowicach – lider projektu i DCMed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – członek konsorcjum

14.11.2013 – zawarto umowę na realizację działań projektu z konsorcjum: Kamsoft S.A.  z siedzibą w Katowicach – lider projektu i DCMed Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – członek konsorcjum