Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu  Państwa w ramach „Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”

Tytuł projektu

Współpraca oraz wymiana doświadczeń instytucji ochrony zdrowia obszaru przygranicznego Polski, Litwy i Białorusi

Zakres projektu

W ramach projektu zostaną zrealizowane konferencje i warsztaty szkoleniowe:
Konferencja otwierająca i zamykająca projekt
Warsztaty szkoleniowe:
– Optymalizacja gospodarką zapasami
– Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich
– Zarządzanie zobowiązaniami
– Wprowadzenie podstaw budżetowania
– Wdrożenie systemów informatycznych

Beneficjenci projektu

Partner wiodący:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
Partnerzy projektu:
Publiczny Szpital w Mariampolu,
Grodzieński Regionalny Szpital Kliniczny

Całkowita
wartość projektu

41 772,57 EURO

Źródła finansowania

Norweski Mechanizm Finansowy
35 506,68 EURO (85% kosztów)
Udział własny partnerów projektu
6 265,89 EURO (15% kosztów)