Tytuł projektu Wzrost jakości i dostępności do diagnostyki   onkologicznej poprzez zakup nowoczesnego systemu do ultrasonografii   endoskopowej wraz z osprzętem do sterylizacji

 

Nr projektu WND-RPPD.06.02.00-20-002/15
Całkowity koszt projektu 650 342,04 PLN
Przyznane dofinansowanie 552 790,73 (85 % kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa   Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury   społecznej Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury   z zakresu opieki zdrowotnej.

Okres realizacji projektu

 

Listopad 2015 – grudzień 2015
Krótki opis projektu Celem główny projektu jest podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych oraz zwiększenie   dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do diagnostyki medycznej   m.in. w zakresie chorób onkologicznych poprzez zakup nowoczesnego systemu do   ultrasonografii endoskopowej z osprzętem
Zakres projektu Zakres projektu obejmuje zakup nowoczesnego   systemu do ultrasonografii endoskopowej EUS/EBUS wraz z osprzętem do   sterylizacji, w skład którego wchodzą:

– videogastroskop ultrasonograficzny EUS – 1   szt.,

– videobronchoskop ultrasonograficzny EBUS – 1   szt.,

– procesor wizyjny ze źródłem światła – 1 szt.,

– monitor medyczny LCD – 1 szt.,

– wózek endoskopowy – 1 szt.,

– myjnia endoskopowa – 2 szt.,

– pompa wodna – 1 szt.,

– centrala   ultrasonograficzna – 1 szt.

 

Aparatura zakupiona w ramach projektu: