Tytuł projektu ZDROWE MATKA I DZIECKO ? poprawa jakości opiek medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci
Nr projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18
Całkowity koszt projektu 8 123 940,08 PLN
Współfinansowanie UE 6 905 348,94 PLN (85 % kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu październik 2018  ? wrzesień 2019
Krótki opis projektu Celem nadrzędnym projektu jest poprawa dostępności i jakości oferty medycznej SzW w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych specjalności zajmujących się leczeniem dzieci. Cele szczegółowe to m.in. poprawa jakości infrastruktury medycznej wykorzystywanej w procesie diagnostyki i leczenia dzieci i matek, wzrost potencjału technologicznego, którego nośnikiem są wyroby medyczne, wykorzystywanego w procesie realizacji usług medycznych dedykowanych matkom i dzieciom, zmniejszenie ryzyka zachorowalności dzieci i matek poprzez poprawę jakości diagnostyki, wzrost dostępności kadry medycznej do nowoczesnych technologii medycznych, wzrost dostępności społeczeństwa do wysokiej jakości usług medycznych dedykowanych dzieciom i matkom, w tym w zakresie rehabilitacji, wdrożenie własnego modelu opieki koordynowanej opartego na sformalizowanych zasadach współpracy, w tym z innymi podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej, na rzecz POZ i AOS.
Zakres projektu Działania projektu, których potrzeba wynika wprost z map potrzeb zdrowotnych dla województwa podlaskiego i jest zgodna z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 to:

?         zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach do diagnostyki i leczenia dzieci i kobiet ? na potrzeby oddziałów laryngologicznego, AiIT, bloku operacyjnego, pediatrycznego, neonatologicznego, chirurgii dziecięcej, ginekologii, patologii ciąży i położnictwa oraz poradni AOS (chirurgii dziecięcej, neonatologicznej, ginekologiczno-położniczej, pediatrycznej), poradni POZ i pracowni endoskopii

?         modernizacja i przebudowa Oddziału Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach ? odcinek ginekologiczny

 


Dnia 23 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. ?ZDROWE MATKA I DZIECKO ? poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci?. Projekt o wartości łącznej 8,1 mln zł uzyskał wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wys. 6,9 mln zł.

W ramach projektu Szpital Wojewódzki w Suwałkach przeprowadzi modernizację i przebudowę oddziału ginekologii, patologii ciąży i położnictwa w części ginekologicznej oraz zakupi sprzęt i aparaturę medyczną do oddziałów, w których leczone są dzieci oraz pracowni endoskopii, poradni podstawowej opieki zdrowotnej i opieki ambulatoryjnej