Tytuł projektu Poprawa jakości diagnostyki nowotworowej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach na rzecz rozwoju opieki koordynowanej w zakresie onkologii
Nr umowy UDA-RPPD.08.04.01-20-0081/18-00
Całkowity koszt projektu 1,8 mln PLN
Współfinansowanie UE 1,5 mln PLN
Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu 31 grudnia 2018 – 30 września 2019
Krótki opis projektu

 Grupę docelową projektu stanowią dorośli mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy dzięki realizacji projektu uzyskają większą dostępność do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w zakresie schorzeń będących przyczyna dezaktywacji zawodowej, tj. chorób nowotworowych, a przez to możliwość wczesnej wykrywalności choroby nowotworowej i podjęcie sprawnego leczenia.

Działania projektu obejmują zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki obrazowej nowotworów: USG z elastografią, system tomosyntezy, przystawka do biopsji stereotaktycznej. Doposażenie szpitala pozwoli na rozwój współpracy z innymi podmiotami opieki zdrowotnej, w tym w ramach opieki koordynowanej, intensyfikację współpracy z władzami i instytucjami pozarządowymi na rzecz realizacji programu profilaktycznego raka piersi w powiatach, gdzie wskaźnik umieralności na ten rodzaj nowotworu jest najwyższy (powiat sejneński, m. Suwałki) oraz przeniesienie ciężaru opieki zdrowotnej w obszarze chorób nowotworowych z leczenia szpitalnego na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną.

Cel projektu Celem głównym projektu jest zmniejszenie wśród mieszkańców woj. podlaskiego zjawiska przerywania czy całkowitej rezygnacji z aktywności zawodowej z racji złego stanu zdrowia, tj. zachorowalności na choroby nowotworowe, poprzez poprawę dostępności do wysokiej jakości i efektywności opieki medycznej realizowanej przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w zakresie diagnostyki obrazowej na bazie współpracy opartej na modelu opieki skoordynowanej chorób nowotworowych
Biuro projektu kontakt (87) 562 94 37
(87) 562 95 32