Tytuł projektu Zrób kolonoskopię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programy profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim
Nr projektu UDA-RPPD.02.05.00-20-0017/18-00
Całkowity budżet projektu 1 962 952,02 PLN
W tym dofinansowanie z EFRR 1 864 804,41 PLN
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 695 842,00 PLN
Przyznane dofinansowanie z EFRR 661 049,90 PLN
Przyznane dofinansowanie z budżetu województwa na 2017 r. BRAK
Źródło dofinansowania

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Okres realizacji projektu 24 m-ce od 01.01.2020- 31.12.2021
Partnerzy projektu

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Partner Wiodący

 

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – Partner

Krótki opis projektu Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim będzie realizowany przez Białostockie Centrum Onkologii w partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzkim w Suwakach. Projekt skoncentrowany jest na eliminowaniu istotnych  barier ( np. bariera świadomościowa, ekonomiczno – organizacyjna, psychologiczna) w dostępie do badań diagnostycznych min. poprzez działania edukacyjne, a także działania organizacyjne, takie jak zapewnienie dojazdu na badania czy opieka nad osobami zależnymi i badaniami ze znieczuleniem.
Cel projektu Celem głównym projektu jest przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności mieszkańców poprzez zwiększenie zgłaszalności do udziały w badaniach kolonoskopowych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego.
Zakres/rezultaty projektu

Projekt przewiduje zrekrutowanie i wyedukowanie co najmniej 2000 osób oraz przeprowadzenie badań kolonoskopowych u co najmniej 1000 osób. Grupę docelową stanowią mieszkańcy woj. Podlaskiego, który zgodnie z regulaminem konkursu spełniają następujące kryteria:

–         osoby w wieku od 50 do 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

–          osoby w wieku 40-49 lat, które maja krewnego pierwszego stopnia , u którego rozpoznano raka jelita grubego,

–         osoby w wieku 25-49 lat z rodzin z zespołem Lyncha.

W tym w szczególności :

–         osoby, które zamieszkują powiaty nieobjęte Programem badań przesiewowych raka jelita grubego,

–         osoby, które mieszkają w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym szczególnie na obszarach wiejskich.

 

Biuro projektu kontakt

(87) 562 94 37

(87) 562 94 16