Tytuł projektu BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC
Nr projektu LT-PL-5R-349
Całkowity budżet projektu: 826 241,72 EUR

Dofinansowanie EFRR

 

702 305,46 EUR

Budżet SzW w Suwałkach:

 

463 866,72 EUR

Dofinansowanie EFRR

 

394 286,71 EUR
Źródło dofinansowania Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020
Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki– Partner

Okres realizacji projektu października 2020 – wrzesień 2022
Cel projektu

Celem projektu jest rozwój współpracy instytucji ochrony zdrowia z pogranicza polsko-litewskiego na rzecz wyrównywania szans w dostępie do ulepszonych usług zdrowotnych w zakresie chorób układu moczowego. Obejmuje swoim zakresem wdrożenie uzupełniających się działań z zakresu m.in. poprawy jakości infrastruktury medycznej, wzrostu poziomu wiedzy specjalistycznej, wzrostu poziomu świadomości społeczeństwa.

 

Zakres/rezultaty projektu

·         konferencja otwierająca w Olicie,

·         zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitali w Suwałkach i Olicie,

·         modernizacja oddziału nefrologii i stacji dializ Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach,

·         wspólne szkolenia personelu medycznego Szpitali w Suwałkach i Olicie,

·         obozy promocyjne dla osób dializowanych po obu stronach granicy,

·         działania informacyjno-edukacyjne w partnerskich regionach,

·         konferencja zamykająca w Suwałkach.

 

Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

Konferencja otwierająca projekt

W dniu 29 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja otwierająca projekt. W konferencji wzięli udział przedstawiciele obu partnerskich Szpitali – Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala w Olicie. W trakcie spotkania, które w związku z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami odbyło się w formie on-line, zaprezentowano m.in. cele, planowane działania oraz spodziewane efekty projektu.

Dobiegły końca prace związane z modernizacją Oddziału Nefrologii ze Stacją Dializ. Obecnie trwają procedury odbioru wykonanych robót modernizacyjnych. W toku robót modernizacyjnych Oddział zyskał m.in. podjazd dla osób niepełnosprawnych, do ich potrzeb dostosowano również ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku. Zmodernizowano również zaplecze sanitarne.
Trwają również procedury zakupu sprzętu i wyposażenia Oddziału zaplanowanego w ramach realizowanego projektu transgranicznego.