Tytuł projektu BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC
Nr projektu LT-PL-5R-349
Całkowity budżet projektu: 826 241,72 EUR

Dofinansowanie EFRR

 

702 305,46 EUR

Budżet SzW w Suwałkach:

 

463 866,72 EUR

Dofinansowanie EFRR

 

394 286,71 EUR
Źródło dofinansowania Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020
Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki – Partner

Okres realizacji projektu października 2020 – wrzesień 2022
Cel projektu

Celem projektu jest rozwój współpracy instytucji ochrony zdrowia z pogranicza polsko-litewskiego na rzecz wyrównywania szans w dostępie do ulepszonych usług zdrowotnych w zakresie chorób układu moczowego. Obejmuje swoim zakresem wdrożenie uzupełniających się działań z zakresu m.in. poprawy jakości infrastruktury medycznej, wzrostu poziomu wiedzy specjalistycznej, wzrostu poziomu świadomości społeczeństwa.

 

Zakres/rezultaty projektu

– konferencja otwierająca w Olicie,

– zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitali w Suwałkach i Olicie,

– modernizacja oddziału nefrologii i stacji dializ Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach,

– wspólne szkolenia personelu medycznego Szpitali w Suwałkach i Olicie,

– obozy promocyjne dla osób dializowanych po obu stronach granicy,

– działania informacyjno-edukacyjne w partnerskich regionach,

– konferencja zamykająca w Suwałkach.

 

Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

Konferencja otwierająca projekt

W dniu 29 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja otwierająca projekt. W konferencji wzięli udział przedstawiciele obu partnerskich Szpitali – Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala w Olicie. W trakcie spotkania, które w związku z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami odbyło się w formie on-line, zaprezentowano m.in. cele, planowane działania oraz spodziewane efekty projektu.

Dobiegły końca prace związane z modernizacją Oddziału Nefrologii ze Stacją Dializ. Obecnie trwają procedury odbioru wykonanych robót modernizacyjnych. W toku robót modernizacyjnych Oddział zyskał m.in. podjazd dla osób niepełnosprawnych, do ich potrzeb dostosowano również ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku. Zmodernizowano również zaplecze sanitarne.
Trwają również procedury zakupu sprzętu i wyposażenia Oddziału zaplanowanego w ramach realizowanego projektu transgranicznego.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera finalizuje dostawy sprzętu medycznego na Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ. Dostarczono m.in. nowoczesne hemodializatory, pompy infuzyjne, kardiomonitor, pulsoksymetry, USG, meble medyczne i socjalne.


W dniu 7 października 2021 r. personel Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczył w teoretycznych i praktycznych szkoleniach ze stosowania środków ochrony indywidualnej oraz kohortacji pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia. Szkolenia zostały zorganizowane przez Szpital Okręgowy w Olicie (Alytus) – partnera projektu. Szkolenia posłużyły również za owocną platformę wymiany zgromadzonych przez partnerów doświadczeń w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz opieki nad pacjentami chorymi na COVID-19.