Medycyna ratunkowa w sytuacjach kryzysowych

Tytuł projektuMedycyna ratunkowa w sytuacjach kryzysowych
Nr projektuLTPL00015
Całkowity budżet projektu:998 808,74 EUR
Dofinansowanie EFRR799 046,98 EUR
Budżet SzW w Suwałkach:556 831,12 EUR
w tym dofinansowanie EFRR445 464,90 EUR
Źródło dofinansowaniaProgram Współpracy Interreg VI-A Litwa – Polska na lata 2021 – 2027

 

Partnerzy projektu Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki– Partner

Okres realizacji projektuLuty 2024 – styczeń 2026
Cel projektuProjekt ma na celu budowanie odporności systemu opieki zdrowotnej w regionie przygranicznym PL-LT poprzez wzmocnienie zdolności adaptacji opieki w nagłych wypadkach do sytuacji kryzysowych, w tym konfliktów zbrojnych.

Po zakończeniu zaplanowanych działań Partnerzy otrzymają nowe wymierne narzędzia i zasoby, personel medyczny zdobędzie nowe kompetencje i umiejętności praktyczne, a w rezultacie społeczność regionu przygranicznego zyska wyższy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego

Zakres/rezultaty projektu·         zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Bloku Operacyjnego,

·         wspólne szkolenia teoretyczne i praktyczne personelu medycznego Szpitali w Suwałkach i Olicie,

·         opracowanie algorytmów reagowania szpitali w sytuacjach kryzysowych , w tym konfliktu zbrojnego.

 

Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

 

POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DEDYKOWANYCH CHOROBOM ZAKAŹNYM W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

Tytuł projektu

POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DEDYKOWANYCH CHOROBOM ZAKAŹNYM W SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

Nr projektuPOIS.11.03.00-00-0059/22
Całkowity budżet:7 968 408,13 PLN
Dofinansowanie EFRR  7 968 408,13 PLN – 100% kosztów kwalifikowanych projektu
Źródło dofinansowaniaProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  Oś Priorytetowa XI REACT – EU DZIAŁANIE 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia
Okres realizacji projektusierpień 2022 – lipiec 2023
Cel projektuCelem głównym projektu jest poprawa i wzmocnienie wydajności systemu reagowania i leczenia w zakresie chorób zakaźnych w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach.  
Zakres/rezultaty projektuProjekt obejmuje swoim zakresem następujące główne działania:
1.       modernizacja i przebudowa oraz doposażenie w wyroby medyczne, infrastrukturę informatyczną oraz wyposażenie socjalno-bytowe oraz administracyjno-biurowe Oddziału Chorób Zakaźnych
2.       doposażenie w wyroby medyczne Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
3.       doposażenie w wyroby medyczne Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego
4.       zakup i instalacja poczty pneumatycznej
Biuro projektu – kontakt (87) 562 95 32

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Takie podejrzenia należy zgłaszać za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej:
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub korzystając z adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

 

Oddział Chorób Zakaźnych po modernizacji

ODPOWIEDŹ NA IMPLIKACJE COVID-19 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UKŁADU KRĄŻENIA

Tytuł projektuODPOWIEDŹ NA IMPLIKACJE COVID-19 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UKŁADU KRĄŻENIA
Nr projektuLT-PL-5R-351
Całkowity budżet projektu:999 943,15 EUR
Dofinansowanie EFRR

 

849 951,67 EUR
Budżet SzW w Suwałkach:

553 251,85 EUR
Dofinansowanie EFRR

 

470 264,07 EUR
Źródło dofinansowaniaProgram Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020
Partnerzy projektu Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki – Partner

Okres realizacji projektulistopad 2020 – październik 2022
Cel projektuCelem projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu pogranicza polsko-litewskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem SARS-CoV-2 w tym obszarze w efekcie skoordynowanych działań partnerskich Szpitali na rzecz osiągnięcia optymalnego poziomu jakości opieki medycznej w obszarze układu krążenia.

Zakres/rezultaty projektu– konferencja otwierająca w Suwałkach,

– zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz środków ochrony osobistej dla Szpitali w Suwałkach i Olicie,

– modernizacja Oddziału chorób wewnętrznych, kardiologii i endokrynologii Szpitala w Suwałkach,

– wspólne szkolenia personelu medycznego Szpitali w Suwałkach i Olicie,

– działania informacyjno-edukacyjne w partnerskich regionach,

– konferencja zamykająca w Olicie.

Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

W dniu 18 marca 2021 r. miała miejsce konferencja otwierająca projekt. W konferencji wzięli udział przedstawiciele obu partnerskich Szpitali – Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala w Olicie. W trakcie spotkania, które w związku z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami odbyło się w formie on-line, zaprezentowano m.in. cele, planowane działania oraz spodziewane efekty projektu. Szpital w Olicie w toku konferencji przedstawił najczęstsze przykłady kardiologicznych powikłań pokowidowych z którymi muszą zmierzyć się lekarze olickiego szpitala.

W dniach 27-28 maja b.r. lekarze Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczyli w szkoleniach on-line zorganizowanych przez Szpital Okręgowy w Olicie. Szkolenia były poświęcone problematyce COVID-19 i chorób serca oraz układu krążenia. Szkolenia były prowadzone przez wykładowców Wileńskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawicieli Litewskiego Stowarzyszenia Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Medycyny Ratunkowej.

Jak zapobiegać chorobom układu krążenia

W maju i czerwcu 2022 r. personel medyczny Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz partnerskiego Szpitala Okręgowego w Olicie (Litwa) uczestniczył w trzech specjalistycznych szkoleniach medycznych w dziedzinie kardiologii. Szkolenia prowadziła kadra akademicka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zapoznano się z najnowszymi osiągnięciami medycyny w obszarze zawału serca, choroby niedokrwiennej czy nadciśnienia tętniczego.

W dniu 5 października b.r. w hotelu „Loft” w Suwałkach odbyła się konferencja podsumowująca projekt. W toku wydarzenia, w którym udział wzięli również partnerzy projektu ze Szpitala Okręgowego w Olicie, zaprezentowano osiągnięcia i rezultaty projektu.  Miała miejsce również konferencja prasowa, podczas której lokalne i regionalne media zapoznały się w z osiągnięciami projektu.

BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC

Tytuł projektuBEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC
Nr projektuLT-PL-5R-349
Całkowity budżet projektu:826 241,72 EUR

Dofinansowanie EFRR

 

702 305,46 EUR

Budżet SzW w Suwałkach:

 

463 866,72 EUR

Dofinansowanie EFRR

 

394 286,71 EUR
Źródło dofinansowaniaProgram Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020
Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki – Partner

Okres realizacji projektupaździernika 2020 – wrzesień 2022
Cel projektu

Celem projektu jest rozwój współpracy instytucji ochrony zdrowia z pogranicza polsko-litewskiego na rzecz wyrównywania szans w dostępie do ulepszonych usług zdrowotnych w zakresie chorób układu moczowego. Obejmuje swoim zakresem wdrożenie uzupełniających się działań z zakresu m.in. poprawy jakości infrastruktury medycznej, wzrostu poziomu wiedzy specjalistycznej, wzrostu poziomu świadomości społeczeństwa.

 

Zakres/rezultaty projektu

– konferencja otwierająca w Olicie,

– zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitali w Suwałkach i Olicie,

– modernizacja oddziału nefrologii i stacji dializ Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach,

– wspólne szkolenia personelu medycznego Szpitali w Suwałkach i Olicie,

– obozy promocyjne dla osób dializowanych po obu stronach granicy,

– działania informacyjno-edukacyjne w partnerskich regionach,

– konferencja zamykająca w Suwałkach.

 

Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

Konferencja otwierająca projekt

W dniu 29 grudnia 2020 roku odbyła się konferencja otwierająca projekt. W konferencji wzięli udział przedstawiciele obu partnerskich Szpitali – Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala w Olicie. W trakcie spotkania, które w związku z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami odbyło się w formie on-line, zaprezentowano m.in. cele, planowane działania oraz spodziewane efekty projektu.

Dobiegły końca prace związane z modernizacją Oddziału Nefrologii ze Stacją Dializ. Obecnie trwają procedury odbioru wykonanych robót modernizacyjnych. W toku robót modernizacyjnych Oddział zyskał m.in. podjazd dla osób niepełnosprawnych, do ich potrzeb dostosowano również ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku. Zmodernizowano również zaplecze sanitarne.
Trwają również procedury zakupu sprzętu i wyposażenia Oddziału zaplanowanego w ramach realizowanego projektu transgranicznego.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera finalizuje dostawy sprzętu medycznego na Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ. Dostarczono m.in. nowoczesne hemodializatory, pompy infuzyjne, kardiomonitor, pulsoksymetry, USG, meble medyczne i socjalne.


W dniu 7 października 2021 r. personel Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczył w teoretycznych i praktycznych szkoleniach ze stosowania środków ochrony indywidualnej oraz kohortacji pacjentów w jednostkach ochrony zdrowia. Szkolenia zostały zorganizowane przez Szpital Okręgowy w Olicie (Alytus) – partnera projektu. Szkolenia posłużyły również za owocną platformę wymiany zgromadzonych przez partnerów doświadczeń w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz opieki nad pacjentami chorymi na COVID-19.

 

 

 

W dniu 27 kwietnia 2022 r. w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach odbyło się specjalistyczne szkolenie z zastosowania lasera holmowego w leczeniu chorób układu moczowego, w szczególności skupiono się na praktycznych umiejętnościach w wykorzystaniu lasera holmowego w enukleacji stercza metodą endoskopową. W szkoleniu uczestniczył również personel medyczny ze Szpitala Okręgowego w Olicie (Alytus), która miał okazję zapoznać się z możliwościami, jakie zapewnia nowoczesny sprzęt medyczny.

 

3 czerwca 2022r. personel medyczny Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach wspólnie z kolegami ze Szpitala Okręgowego w Olicie (Alytus) uczestniczył w szkoleniu z ultrasonograficznych technik obrazowania w chorobach układu moczowego. Pod okiem doświadczonych wykładowców uczestnicy szkolenia doskonalili umiejętności w zakresie badań jamy brzusznej, ze szczególny uwzględnieniem układu płciowo-moczowego.

 

W dniach 4-6 maja 2022 r. pacjenci Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach wraz z opiekunami wzięli udział w obozie motywacyjnym zorganizowanym w Birsztanach na Litwie. Program obozu przewidywał zwiedzanie, prelekcje, zabiegi profilaktyczne oraz tzw. „gościnne dializy” w Szpitalu Okręgowym w Olicie. Obóz miał pokazać, że osoby dializowane nie są ograniczone w podróżowaniu i na terenie Unii Europejskiej istnieje możliwość dializ poza granicami kraju zamieszkania.

7 września 2022 w Hotelu „LOFT” w Suwałkach odbyła się konferencja zamykająca projekt „Bezpieczne dializy bez granic”. Przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Szpitala Okręgowego w Olicie zaprezentowali przebieg oraz osiągnięcia projektu. W ramach wydarzenia miała też miejsce konferencja prasowa, w toku której dyrektorowie oraz pracownicy obu partnerskich szpitali zaangażowani w projekt pochwali się efektami współpracy przed licznie zgromadzonymi przedstawicielami mediów.

 

WSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Tytuł projektuWSPÓLNIE WOBEC CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

 

 

Nr projektuLT-PL-4R-341

 

 

Całkowity budżet projektu:999 952,96 euro

 

 

Dofinansowanie EFRR

 

 

849 960,01 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Budżet SzW w Suwałkach:

 

 

593 646,96 euro
Dofinansowanie EFRR

 

 

504 599,91 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowaniaProgram Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020
Partnerzy projektu Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

 

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki – Partner

 

Okres realizacji projektuwrzesień 2020 – sierpień 2022

 

 

Krótki opis projektuProjekt jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem dotyczący nierównego dostępu do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w regionie przygranicza polsko-litewskiego.

 

 

Cel projektuCelem projektu jest rozwój współpracy instytucji ochrony zdrowia z pogranicza polsko-litewskiego na rzecz wyrównywania szans w dostępie do ulepszonych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych

 

 

Zakres/rezultaty projektu– Konferencja otwierająca w Suwałkach

 

– Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitali w Suwałkach i Olicie

– Modernizacja oddziału chorób wewnętrznych i gastroenterologii z odcinkiem diabetologii Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

– Wspólne szkolenia personelu medycznego Szpitali w Suwałkach i Olicie

– Działania informacyjno-edukacyjne w partnerskich regionach

– Konferencja zamykająca w Olicie

 

Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

 

 

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

27 stycznia 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie projektu. Konferencja otwierająca, zorganizowana w formie on-line, była okazją do przedstawienia założeń i spodziewanych efektów projektu oraz problemu zdrowotnego, którego dotyczy ta wspólna polsko-litewska inicjatywa transgraniczna.

W czerwcu rozpoczęły się prace związane z gruntowną modernizacją Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii. Zakończenie robót jest planowane do końca października b.r.

Sfinalizowane zostały dostawy sprzętu medycznego zakupionego w ramach realizowanego przez Szpital projektu, na potrzeby Oddziału Wewnętrznego pozyskano 17 łóżek i szafek przyłóżkowych, insuflator CO2, defibrylator z funkcją monitorowania funkcji życiowych oraz aparat do elektrochirurgii.

Dobiegł końca cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców regionu. Spotkania miały miejsce w Suwałkach, Filipowie oraz Sejnach. Ponadto, w ramach działa edukacyjnych, został opracowany również booklet informacyjny zawierający informacje o objawach, leczeniu i profilaktyce wybranych chorób cywilizacyjnych. Publikacja jest rozpowszechniana wśród mieszkańców regionu w placówkach opieki zdrowotnej oraz za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

W dniach 15 października oraz 5 listopada b.r. personel medyczny Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczył w specjalistycznych szkoleniach z nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia endoskopowego. Szkolenie zostało zorganizowano przez partnera projektu, Szpital Okręgowy w Olicie i było prowadzone przez kadrę akademicką Uniwersytetu Medycznego w Kownie.

W maju rozpoczął się cykl szkoleń personelu medycznego partnerskich szpitali dot. chorób cywilizacyjnych układu pokarmowego. Uczestnicy szkolenia poszerzą specjalistyczną wiedzę w zakresie nowotworu jelita grubego, alergii pokarmowych oraz nieswoistych zapalnych chorób jelit. Szkolenia prowadzi prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie.

W dniu 26 sierpnia 2022 w Olicie (Alytus) odbyła się konferencja zamykająca projekt „Wspólnie wobec chorób cywilizacyjnych”. Projekt został wdrożony przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach (Lider Projektu) oraz Szpital Okręgowy w Olicie (Partner Projektu). Na konferencji podsumowano działania projektowe i zaprezentowano jego rezultaty. Projekt został współfinansowany z Program INTERREG V-A Litwa – Polska. Łączny budżet projektu wyniósł 999 952,96 EUR, z czego dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 849 960,01 EUR.

Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne

Tytuł projektu

 

 

Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne

 

Joint response of public healthcare institutions to climate related diseases and health hazards

 

Project name
Nr projektuPLRU.02.01.00-20-0074/18-00
Project no
Wartość projektu2 170 232,73 EUR
Value of the project
W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-20201 953 209,45 EUR
Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Russia 2014-2020.
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach1 229 073,73 EUR
Budget of Voivodeship Hospital in Suwałki
W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-20201 106 166,35 EUR
Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Russia 2014-2020.
Wkład własny Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach122 907,38 EUR
Own contribution of Voivodeship Hospital in Suwałki
Źródło dofinansowaniaProgram Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020

ENI Cross-Border Cooperation Programme
Source of assistance

 

Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Lider

Project partners

Черняховская центральная районная больница

Partner

 

 

Okres realizacji projektu24 m-ce
Project duration24 months
Krótki opis projektu

Postępujące zmiany klimatyczne są naukowo stwierdzonym faktem. Zmiany w środowisku naturalnym ludzi są niezaprzeczalne i w większości przypadków mają negatywny wpływ na ich zdrowie. Zmiany te wymagają zdecydowanych działań w każdej dziedzinie, służba zdrowia nie stanowi wyjątku, szczególnie aspekcie zagrożeń zdrowotnych będących skutkiem zmian klimatycznych. Służba zdrowia musi zaadaptować się do zmieniających okoliczności.

Partnerskie szpitale w Suwałkach i Czerniachowsku w ramach wspólnego projektu podejmują współpracę w formie wspólnych działań w zakresie wdrażania najodpowiedniejszych narzędzi i metod adaptacji mieszkańców pogranicza polsko-rosyjskiego do negatywnych skutków zmian klimatycznych (chorób i zagrożeń zdrowotnych).

 

Short project description Progressive climate change is established scientific fact. Change of peoples‘ environment is undeniable and in most cases has adverse effect on their health. Progress of climate changes requires determined activities in every field – healthcare also has a mission to respond to unavoidable health hazards resulting from climate changes by wide adaptation measures being preventive activities from patient point of view. Suwałki and Chernyakhovsk Hospitals develop the cooperation in form of joint action in the scope of implementation of most appropriate tools and methods for PL-RU borderland population’s adaptation to adverse impact of climate changes (diseases and health hazards) – the overall project objective.
Cel projektuOgólny cel projektu – adaptacja mieszkańców pogranicza polsko-rosyjskiego do negatywnych skutków zmian klimatycznych w zakresie chorób i zagrożeń zdrowotnych.
Project objectiveGeneral objective of the project – adaptation of the inhabitants of the Polish-Russian borderland to the negative effects of climate change in terms of diseases and health threats.
Rezultaty projektuGłówne rezultaty projektu: 1 wspólne działanie mające na celu adaptację mieszkańców pogranicza oraz służby zdrowia do zmian klimatu, obejmujące 12 szkoleń, spotkań i wymiany wiedzy (302 uczestników).
Project outputs Main project outputs: 1 joint action aimed at adaptation of borderland population and healthcare services to climate change, including 12 trainings, meetings and exchanges of knowledge (302 participants).
Biuro projektu

(87) 562 94 37

(87) 562 95 32

Project office

W dniu 25 marca 2021 z wynikiem pozytywnym zakończono odbiory zmodernizowanego Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym. Oddział jest przygotowywany na przyjęcie pacjentów.

 

Trwa modernizacja pomieszczeń Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym. Zakończenie robót zaplanowane jest na koniec marca 2021 r.

 

W dniu 2 marca 2021 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt. Z racji sytuacji epidemicznej oraz ograniczeń w ruchu granicznym konferencja odbyła się w formie wydarzenia on-line. W toku konferencji zaprezentowano założenia wspólnego projektu transgranicznego, zaplanowane wspólne działania oraz wskaźniki. Centralny Szpital Rejonowy w Czerniachowsku zaprezentował procedury postępowania z pacjentami udarowymi. Omówiony został stan zaawansowania projektu oraz działania zaplanowane na najbliższy okres.

 

W dniu 21 lipca 2020 r. miała miejsce wideokonferencja personelu projektu. Partnerzy projektu bieżące zagadnienia, przeanalizowali możliwość realizacji zaplanowanych działań projektowych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, omówiono również stan rozwoju epidemii COVID-19 w regionie.

Niniejsza podstrona została przygotowana i jest utrzymywane przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

 

This sub-site has been prepared and maintained with the financial assistance of the European Union, under the Cross-border Cooperation Programme Poland-Russia 2014-2020. The responsibility for the content of this publication lies solely with the Suwałki Voivodeship Hospital and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ