Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Tytuł projektuPoprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego
Nr decyzjiUDA-RPPD.08.04.01-20-0083/20-00
Całkowity koszt projektu56 101 999,09 PLN
Współfinansowanie EFRR oraz Budżetu Państwa42 076 499,30 PLN
Rola  w projekcieSzpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – partner projektu
Całkowity budżet SzW w Suwałkach3 872 600,00 PLN
Współfinansowanie EFRR oraz Budżetu Państwa dla SzW w Suwałkach3 485 340,00 PLN
Źródło dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu02.2020-11.2020
Krótki opis projektu

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa podlaskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w wyniku skoordynowanych działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu. Cele szczegółowe to m.in. poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, wzrost dostępności kadry medycznej w woj. podlaskim do niezbędnych nowoczesnych technologii medycznych w zakresie ratownictwa, diagnostyki i leczenia osób zakażonych SARS-CoV-2, zwiększenie potencjału i możliwości realizacji procesu diagnostyczno0leczniczego oraz ratowniczego w najbardziej sprawny, efektywny i bezpieczny sposób, zminimalizowanie ryzyka niedoborów kadry medycznej poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, skrócenie czasu reakcji ratowniczej i diagnostyczno-leczniczej poprzez uzyskanie analogicznego poziomu zasobów medycznych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie całego województwa.

Działania projektu: zakup sprzętu, specjalistycznych środków transportu, aparatury medycznej i diagnostycznej, zakup testów, odczynników oraz materiałów medycznych, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, zakup środków ochrony osobistej.

Grupę docelową projektu stanowią bezpośrednio wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego narażeni na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, a pośrednio osoby przebywające na terenie województwa, którzy otrzymają pomoc medyczną w zakresie diagnostyki czy leczenia COVID-19 ze strony jednostek partnerskich projektu.

Produkty projektu – 14 wspartych podmiotów zwalczających COVID-19

Biuro projektu kontakt (87) 562 95 32

 

Zrób kolonoskopię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programy profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim

Tytuł projektuZrób kolonoskopię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programy profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim
Nr projektuUDA-RPPD.02.05.00-20-0017/18-00
Całkowity budżet projektu1 962 952,02 PLN
W tym dofinansowanie z EFRR1 864 804,41 PLN
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach695 842,00 PLN
Przyznane dofinansowanie z EFRR661 049,90 PLN
Przyznane dofinansowanie z budżetu województwa na 2017 r.BRAK
Źródło dofinansowania

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 

Okres realizacji projektu24 m-ce od 01.01.2020- 31.12.2021
Partnerzy projektu

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Partner Wiodący

 

Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – Partner

Krótki opis projektuWsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim będzie realizowany przez Białostockie Centrum Onkologii w partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzkim w Suwakach. Projekt skoncentrowany jest na eliminowaniu istotnych  barier ( np. bariera świadomościowa, ekonomiczno – organizacyjna, psychologiczna) w dostępie do badań diagnostycznych min. poprzez działania edukacyjne, a także działania organizacyjne, takie jak zapewnienie dojazdu na badania czy opieka nad osobami zależnymi i badaniami ze znieczuleniem.
Cel projektuCelem głównym projektu jest przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności mieszkańców poprzez zwiększenie zgłaszalności do udziały w badaniach kolonoskopowych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego.
Zakres/rezultaty projektu

Projekt przewiduje zrekrutowanie i wyedukowanie co najmniej 2000 osób oraz przeprowadzenie badań kolonoskopowych u co najmniej 1000 osób. Grupę docelową stanowią mieszkańcy woj. Podlaskiego, który zgodnie z regulaminem konkursu spełniają następujące kryteria:

–         osoby w wieku od 50 do 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

–          osoby w wieku 40-49 lat, które maja krewnego pierwszego stopnia , u którego rozpoznano raka jelita grubego,

–         osoby w wieku 25-49 lat z rodzin z zespołem Lyncha.

W tym w szczególności :

–         osoby, które zamieszkują powiaty nieobjęte Programem badań przesiewowych raka jelita grubego,

–         osoby, które mieszkają w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym szczególnie na obszarach wiejskich.

 

Biuro projektu kontakt

(87) 562 94 37

(87) 562 94 16

 

Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego

Tytuł projektuModelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego
Project nameModel health care program to fight osteoporosis in area of Polish-Belarusian borderland
Nr projektuPLBU.03.01.00-20-0326/17-00
Project no
Przyznane dofinansowanie 2 148 646,64 EUR
Grant awarded
W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-20201 933 781,97 EUR
Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach1 391 495,48 EUR
Budget of Voivodeship Hospital in Suwałki
W tym dofinansowanie z EIS w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-20201 252 345,93 EUR
Financial assistance of the European Union, under the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020.
Wkład własny Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach139 149,55  EUR
Own contribution of Voivodeship Hospital in Suwałki
Źródło dofinansowania

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

ENI Cross-Border Cooperation Programme

Source of assistance
Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

 

Lider

Project partners

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно

 

Partner

Okres realizacji projektu33 m-ce
Project duration33 months
Krótki opis projektu

Poprawa jakości opieki zdrowotnej w zakresie ortopedii/reumatologii, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy – jest to wspólne wyzwanie pogranicza polsko-białoruskiego podjęte w ramach projektu. Obaj partnerzy wskazują wspólne obszary wymagające poprawy w tej dziedzinie: niewystarczająca infrastruktura medyczna, brak specjalistów zajmujących się osteoporozą, brak modelowych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu, niski poziom świadomości zdrowotnej mieszkańców i konsekwencje tego itp.

 

Podejście transgraniczne pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału, know-how i dobrych praktyk oraz wypełni luki każdej z instytucji partnerskich w celu osiągnięcia optymalnego poziomu i łatwego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego.

Wojewódzki Szpital w Suwałkach zmodernizuje Oddział Reumatologii z Pododdziałem Geriatrycznym i wyposaży nowo wyremontowany Oddział Reumatologii i Oddział Ortopedyczno-Urazowy w sprzęt i urządzenia medyczne.

Short project description

Improvement of quality of healthcare in the area of orthopaedics/rheumatology with particular focus on osteoporosis – it is common PL-BY cross-border project challenge. Both partners point out common areas for improvement in this matter: insufficient medical infrastructure, lack of specialists focused on osteoporosis, lack of model solutions in diagnostics and treatment, low level of health awareness of inhabitants and its consequences etc.

 

Cross-border approach will allow for the optimal use of the potential, know-how and good practices, and to fill the gaps of each of the partner institutions to achieve an optimal level and the highest access to high quality health care in the area of PL-BY borderland.

Voivodeship Hospital in Suwałki will modernise Rheumatology Ward with the Geriatric Sub-Department and will equip newly renovated Rheumatology Ward and Orthopaedic-Trauma Ward with medical equipment and devices.

Cel projektuOgólny cel projektu – rozwój opieki zdrowotnej na pograniczu polsko-białoruskim poprzez realizację wspólnej inicjatywy szpitali z Grodna i Suwałk p.n. “Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą”, zwiększającej dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy, który zostanie osiągnięty poprzez następujące zmiany aktualnego stanu: poprawa infrastruktury medycznej, podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej personelu medycznego poprzez wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, pogłębienie wiedzy, zwiększenie świadomości mieszkańców na temat roli profilaktyki i wczesnej diagnozy w celu podjęcia skutecznego leczenia i prowadzenia normalnego, wygodnego trybu życia.
Project objectiveThe overall project objective – development of health protection in PL-BY borderland through implementation of joint initiative of Grodno and Suwałki Hospitals Model Health Care Program to Fight Osteoporosis, enhancing access to high quality health care services for diagnostics and treatment of osteoporosis, which will be achieved through the following changes to current situation: improvement of medical infrastructure, increasing expertise level of medical staff on base of exchange of experiences, good practices, deepen knowledge, increasing awareness of inhabitants on the role of prevention and early diagnosis to take effective treatment and lead normal, comfortable lifestyle.
Rezultaty projektuWdrożenie 1 Modelowego programu opieki zdrowotnej walki z osteoporozą skierowanego do mieszkańców województwa podlaskiego i obwodu grodzieńskiego, zakup 85 sztuk specjalistycznego sprzętu medycznego, modernizacja obiektów (szpitale w Suwałkach i Grodnie) w celu poprawy 2 usług zdrowotnych (diagnostyka i leczenie osteoporozy w szpitalach w Suwałkach i Grodnie), 35 wydarzeń wspierających rozwój zdrowia publicznego skierowanych do 2804 uczestników, wszystko to zaowocuje zwiększonym dostępem do opieki zdrowotnej w zakresie osteoporozy dla 1,82 mln osób dorosłych.
Project outputs Implementation of 1 Model Health Care Program to Fight Osteoporosis for inhabitants of Podlaskie Voivodeship and Grodno Oblast, 85 pcs specialised medical equipment will be bought and 2 facilities will be improved (Suwałki and Grodno Hospitals) for improvement of 2 health care services (diagnostics and treatment of osteoporosis in Suwałki and Grodno Hospitals), 35 events supporting the development of public health for 2804 participants, all this will result in enhanced access to health care in the field of osteoporosis for 1.82 mln adults.
Biuro projektu

(87) 562 94 37

 

(87) 562 95 32

Project office

WSPÓLNIE PRZECIW OSTEOPOROZIE

W dniach 18-19 lipca 2019 r. w Suwałkach miała miejsce konferencja otwierająca projekt realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach we współpracy z Grodzieńskim Klinicznym Szpitalem Ratunkowym. pn. Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego. Celem projektu jest poprawa jakości usług opieki zdrowotnej na pograniczu polsko-białoruskim poprzez wdrożenie wspólnej inicjatywy partnerskich szpitali, zwiększającej dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w dziedzinie diagnostyki i leczenia osteoporozy.

W toku konferencji zaprezentowane zostały szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu, planowanych działań, grup docelowych oraz spodziewanych efektów. Wykładowcy Grodzieńskiego Uniwersytetu Medycznego przybliżyli uczestnikom konferencji aspekty medyczne i kliniczne osteoporozy, zaprezentowane zostały obecnie funkcjonujące procedury diagnostyki i leczenia osteoporozy w obu placówkach partnerskich.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele obu partnerskich instytucji, władz lokalnych oraz samorządowych, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego. W ramach wydarzenia miała miejsce również konferencja prasowa, w trakcie której kierownictwo obu szpitali oraz personel projektu udzielili informacji o projekcie i problemie osteoporozy przedstawicielom mediów.

 

W dniu 6 września 2019 r. w Grodzieńskim Szpitalu Ratunkowym odbyło się pierwsze z sześciu spotkań grupy sterującej celem omówienia dotychczas zrealizowanych działań i ustalenia harmonogramu działań na kolejny okres rozliczeniowy. Ponadto wyjaśniono wynikłe w toku realizacji projektu wątpliwości dot. kwestii kadrowych i księgowych.

 

Pierwsze spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą

W dniu 17 października 2019 r. w Grodzieńskim Klinicznym Szpitalu Ratunkowym w Grodnie (Białoruś) odbyło się pierwsze spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą, w której udział wzięli przedstawiciele kadry medycznej Szpitala Wojewódzkiego im. dr L. Rydygiera w Suwałkach oraz Grodzieńskiego Klinicznego Szpitala Ratunkowego zajmujący się problemem osteoporozy. W toku spotkania omówiono zakres danych niezbędnych do właściwej oceny ryzyka wystąpienia osteoporozy oraz opracowano założenia kwestionariusza, który pozwoli na bardziej precyzyjne określenia stopnia ryzyka wystąpienia osteoporozy z wykorzystaniem różnych metod oraz własnego doświadczenia członków Rady.

Członkowie Rady z Polski po spotkaniu odwiedzili oddziały Grodzieńskiego Klinicznego Szpitala Ratunkowego zajmujące się problemem osteoporozy i zapoznali się ze stosowanymi metodami diagnostyki i leczenia.

 

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach odbyło się drugie spotkanie grupy sterującej projektu. Spotkanie miało na celu m.in. omówienie postępów w realizacji poszczególnych działań projektu

 

Drugie spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą

W dniu 20 lutego 2020 r.  w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Polska) odbyło się kolejne – drugie spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą, w której udział wzięli przedstawiciele kadry medycznej Szpitala w Suwałkach oraz Grodzieńskiego Klinicznego Szpitala Ratunkowego zajmujący się problemem osteoporozy. W trakcie spotkania omówiono m.in. zakres informacji do publikacji, która przygotowana zostanie w ramach projektu pt. Osteoporoza to nie wyrok. Członkowie Rady z Białorusi po spotkaniu odwiedzili oddziały Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, na których diagnozuje się i leczy  osteoporozę.

 

Pierwsze seminarium naukowe on-line

30 kwietnia 2020 roku odbyło się pierwsze seminarium naukowe on-line. Przedstawiciele personelu medycznego z partnerskich szpitali dyskutowali na temat metod diagnostyki i leczenia osteoporozy, omawiali wybrane przypadki medyczne. W trakcie spotkania omówiono również aktualny stan epidemiczny związany z COVID-19 w Polsce i na Białorusi ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich instytucji medycznych.

 

Drugie seminarium naukowe on-line
15 lipca 2020 roku miało miejsce kolejne, drugie już seminarium naukowe on-line. Przedstawiciele personelu medycznego z partnerskich szpitali dyskutowali na temat roli densytometrii w diagnostyce osteoporozy. Na podstawie pierwszych wyników nakreślono tendencje epidemiologiczne po obu stronach granicy, omówiono wybrane przypadki medyczne. Podczas seminarium wymieniono również informacje na temat aktualnego stanu epidemicznego związanego z COVID-19 w Polsce i na Białorusi.

KONKURSY PBU

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.  Konkursy skierowane są wszystkich chętnych, a każdy znajdzie dla siebie interesującą tematykę. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Zadania są proste, a nagrody atrakcyjne!

Poniżej prezentujemy poradnik dot. osteoporozy.

Click to access poradnik.pdf

 

Kolejne spotkanie grupy sterującej

24 listopada 2020 grupa sterująca projektu odbyła kolejne spotkanie on-line. Podczas spotkania omówiliśmy m.in. stan zaawansowania realizacji działań projektu.

 

19 stycznia 2021 roku miało miejsce trzecie spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą, w której udział wzięli przedstawiciele kadry medycznej Szpitala w Suwałkach oraz Grodzieńskiego Klinicznego Szpitala Ratunkowego zajmujący się problemem osteoporozy. Spotkanie odbyło się w formie on-line z racji ograniczeń w przemieszczaniu i obostrzeń związanych z pandemią SARS-CoV-2 . Podczas spotkania omówiono m.in. schematy postępowania w diagnostyce osteoporozy oraz w przypadku złamań niskoenergetycznych w partnerskich Szpitalach.

 

 

Czwarte spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą

20 kwietnia 2021 po raz kolejny zebrali się członkowie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą. Podobnie jak ostatnie spotkanie  to również przybrało formę spotkania on-line, w związku z utrzymującą się pandemią COVID-19 i wynikającymi z tego ograniczeniami i obostrzeniami. Tym razem omawiano założenia wspólnego raportu poświęconego wynikom przeprowadzonych badań/działań profilaktycznych wśród mieszkańców partnerskich regionów.

 

Czwarte spotkanie grupy sterującej

28 kwietnia 2021 grupa sterująca projektu po raz kolejny spotkała się on-line celem omówienia postępów w realizacji

Piąte spotkanie grupy sterującej

25 maja 2021 odbyło się kolejne spotkanie on-line grupy sterującej.

 

Piąte spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą

21 lipca 2021 odbyło się kolejne – piąte spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą. W trakcie tego spotkania omówiono m.in. stan realizacji raportu poświęconego wynikom badań/działań profilaktycznych partnerskich regionów.

 

Szóste  spotkanie grupy sterującej

24 września 2021 miało miejsce kolejne – szóste spotkanie on-line grupy sterującej

 

Szóste spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą

28 października 2021 odbyło się ostatnie (w ramach projektu) spotkanie Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą. W trakcie tego spotkania zaprezentowano wnioski z badań/działań profilaktycznych partnerskich regionów uwzględnione we wspólnym raporcie.

 

Szkolenia personelu medycznego zakończone.

W okresie październik-listopad 2021 Partnerzy projektu zorganizowali 6 dwudniowych szkoleń specjalistycznych dla personelu medycznego. Szkolenia odbyły się w formie on-line, a ich tematyka dotyczyła profilaktyki, diagnostyki i leczenia osteoporozy. Uczestnicy szkoleń mieli możliwość pozyskania nowoczesnej wiedzy medycznej i wymiany doświadczeń.

 

 

Trzecie seminarium naukowe on-line

18 listopada  2021 roku odbyło się  trzecie seminarium naukowe on-line personelu medycznego partnerskich Szpitali. Tematem tego seminarium była nowoczesna metoda leczenia złamań – wertebroplastyka.

 

CZWARTE SEMINARIUM NAUKOWE ON-LINE

 

25 stycznia 2022 odbyło się czwarte – ostatnie seminarium naukowe personelu medycznego partnerskich szpitali. Seminarium poświęcone było metodom rehabilitacyjnym pacjentów po złamaniach osteoporotycznych.

 

 

TRZYDNIOWE SZKOLENIE SYMULACYJNE

 

W dniach 19-21 stycznia 2022 odbyło się szkolenie symulacyjne nt. technik diagnostyki i leczenia osteoporozy. Uczestnicy szkolenia – personel medyczny ze Szpitali w Grodnie i  w Suwałkach szkolił się z wykorzystaniem technologii symulacji medycznych.

 

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT

 

18 lutego 2022 odbyła się konferencja zamykająca projekt. W trakcie konferencji on-line partnerzy projektu podsumowali działania i efekty projektu.

 

KRÓTKI PRZEGLĄD FILMOWY

Zapraszamy do oglądnięcia filmów pokazujących działalność Programu Polska-Białoruś-Ukraina.

Historical heritage – https://youtu.be/AvFZLqPYwh0
Natural heritage – https://youtu.be/KgDcduUNlSs
Accessibility – https://youtu.be/q3b6woruUUA
Health – https://youtu.be/Gvhl-SPyGqs
Security – https://youtu.be/Y40u1_iBVh8
Borders – https://youtu.be/0-GfiLYh3wg
BY Virtual Tour – https://youtu.be/pCCA0n4V9C8
PL Virtual Tour – https://youtu.be/5Mmo4e6YG-M

Niniejsza podstrona została stworzona i jest utrzymywana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Jej zawartość leży w wyłącznej gestii Szpitala Wojewódzkiego im. Dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach i niekoniecznie odzwierciedla poglądy Unii Europejskiej.

This sub-site was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of dr Ludwik Rydygier Voivodeship Hospital In Suwałki and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania

Tytuł projektu

Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania

 

Nr projektu

LT-PL-3R-225

 

Całkowity budżet projektu:

432 731,50 euro

 

Dofinansowanie EFRR

 

367 821,77 euro (85% kosztów kwalifikowanych)

Budżet SzW w Suwałkach:

 

250 718,90 euro

Dofinansowanie EFRR

 

213 111,06 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Partnerzy projektu

Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu – Lider

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Partner

Okres realizacji projektu01.03.2019 – 31.08.2020
Krótki opis projektuProjekt jest zorientowany na wspieranie skuteczności i efektywności partnerskich szpitali  na pograniczu polsko-litewskim w zakresie bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych)
Cel projektuzwiększenie współpracy transgranicznej instytucji ochrony zdrowia na rzecz wspólnych rozwiązań mających na celu optymalne bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych.
Zakres/rezultaty projektu19 zorganizowanych wydarzeń projektowych (konferencje, szkolenia,, wizyty studyjne), 456 uczestników imprez, 33 zakupione egzemplarze sprzętu informatycznego i oprogramowania.
Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Mariampolu (Litwa) odbyła się konferencja otwierająca realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach we współpracy ze Szpitalem w Mariampolu pn. Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania. W toku konferencji zostały zaprezentowane założenia projektu, zaplanowane działania oraz planowane do osiągnięcia cele i rezultaty projektu. Uczestnicy konferencji z obu stron granicy zapoznali się również z zagrożeniami występującymi w sferze gromadzenia i przetwarzania danych wrażliwych w opiece zdrowotnej.

Projekt o łącznej wartości 483 681,50 EUR jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020. Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w ramach projektu wynosi 255 282,50 EUR. Projekt jest zorientowany na wspieranie skuteczności i efektywności partnerskich szpitali na pograniczu polsko-litewskim w zakresie bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych)

 

 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pt. Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania w procedurze zamówień publiczny sfinalizował zakup sprzętu służącego do bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych). Zostały zakupione firewall, serwer zabezpieczający przed wyciekiem danych, odpowiednie oprogramowanie ochronne oraz elektroniczny system kolejkowy służący do wywoływania pacjentów.

W dniu 28 października 2019 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach odbyło się spotkanie zespołu projektowego, podczas którego omówiono planowany zakres oraz wstępny harmonogram szkoleń zaplanowanych w ramach projektu po obu stronach granicy.

 

W dniu 11 grudnia 2019 r. specjaliści działu IT Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach wzięli udział w pierwszej części szkolenia pn. Bezpieczeństwo cybernetyczne: unikanie incydentów cybernetycznych i szkód w miejscu pracy. Szkolenie obejmowało m.in. współczesne trendy i szczególne cechy współczesnych zagrożeń cybernetycznych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa urządzeń do przechowywania danych, podejrzane e-maili, cech inżynierii społecznej, bezpiecznego użytkowania poczty elektronicznej i surfowania w Internecie.

 

W dniach 8 lipca oraz 10 lipca 2020 r. pracownicy działów informatycznych Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala w Mariampolu wzięli udział w specjalistycznych szkoleniach realizowanych w formule on-line. W toku szkoleń analizowano aspekty praktyczne stosowania zapisów tzw. RODO w służbie zdrowia oraz bezpieczeństwa cybernetycznego systemów informatycznych i baz danych.

Od września do listopada 2020 r. w ramach projektu personel partnerskich szpitali uczestniczył w szkoleniach poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Z racji ograniczeń epidemicznych szkolenia były prowadzone w formie on-line.

WIZYTY STUDYJNE

W dniach od 25 do 29 stycznia 2021 roku partnerskie Szpitale odbyły 4 wizyty studyjne. Przybrały one formę wizyt wirtualnych – jedyną możliwą i bezpieczną w czasach pandemii SARS-CoV-2.  Gospodarzem 2 wizyt był Szpital w Mariampolu, 2 wizyty zorganizował Szpital Wojewódzki w Suwałkach. Spotkania dotyczyły wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przechowywania i zabezpieczania danych osobowych i innych danych gromadzonych i przetwarzanych w procesie realizacji usług zdrowotnych z perspektywy realizacji wspólnego projektu.

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT

23 lutego 2021 roku Partnerzy projektu – Szpital Wojewódzki w Suwałkach oraz Szpital w Mariampolu oficjalnie zamknęli realizację projektu. Konferencja podsumowująca odbyła się w formie spotkania on-line – w związku z aktualną sytuacją pandemii COVID-19. W trakcie spotkania podsumowano przedsięwzięcie – jego założenia i osiągnięte efekty.

Tytuł projektu

Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania

 

Nr projektu

LT-PL-3R-225

 

Całkowity budżet projektu:

432 731,50 euro

 

Dofinansowanie EFRR

 

367 821,77 euro (85% kosztów kwalifikowanych)

Budżet SzW w Suwałkach:

 

250 718,90 euro

Dofinansowanie EFRR

 

213 111,06 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Partnerzy projektu

Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu – Lider

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Partner

Okres realizacji projektu01.03.2019 – 31.08.2020
Krótki opis projektuProjekt jest zorientowany na wspieranie skuteczności i efektywności partnerskich szpitali  na pograniczu polsko-litewskim w zakresie bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych)
Cel projektuzwiększenie współpracy transgranicznej instytucji ochrony zdrowia na rzecz wspólnych rozwiązań mających na celu optymalne bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych.
Zakres/rezultaty projektu19 zorganizowanych wydarzeń projektowych (konferencje, szkolenia,, wizyty studyjne), 456 uczestników imprez, 33 zakupione egzemplarze sprzętu informatycznego i oprogramowania.
Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Mariampolu (Litwa) odbyła się konferencja otwierająca realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach we współpracy ze Szpitalem w Mariampolu pn. Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania. W toku konferencji zostały zaprezentowane założenia projektu, zaplanowane działania oraz planowane do osiągnięcia cele i rezultaty projektu. Uczestnicy konferencji z obu stron granicy zapoznali się również z zagrożeniami występującymi w sferze gromadzenia i przetwarzania danych wrażliwych w opiece zdrowotnej.

Projekt o łącznej wartości 483 681,50 EUR jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020. Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w ramach projektu wynosi 255 282,50 EUR. Projekt jest zorientowany na wspieranie skuteczności i efektywności partnerskich szpitali na pograniczu polsko-litewskim w zakresie bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych)

 

 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pt. Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania w procedurze zamówień publiczny sfinalizował zakup sprzętu służącego do bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych wrażliwych (danych osobowych i medycznych). Zostały zakupione firewall, serwer zabezpieczający przed wyciekiem danych, odpowiednie oprogramowanie ochronne oraz elektroniczny system kolejkowy służący do wywoływania pacjentów.

W dniu 28 października 2019 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach odbyło się spotkanie zespołu projektowego, podczas którego omówiono planowany zakres oraz wstępny harmonogram szkoleń zaplanowanych w ramach projektu po obu stronach granicy.

 

W dniu 11 grudnia 2019 r. specjaliści działu IT Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach wzięli udział w pierwszej części szkolenia pn. Bezpieczeństwo cybernetyczne: unikanie incydentów cybernetycznych i szkód w miejscu pracy. Szkolenie obejmowało m.in. współczesne trendy i szczególne cechy współczesnych zagrożeń cybernetycznych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa urządzeń do przechowywania danych, podejrzane e-maili, cech inżynierii społecznej, bezpiecznego użytkowania poczty elektronicznej i surfowania w Internecie.

 

W dniach 8 lipca oraz 10 lipca 2020 r. pracownicy działów informatycznych Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Szpitala w Mariampolu wzięli udział w specjalistycznych szkoleniach realizowanych w formule on-line. W toku szkoleń analizowano aspekty praktyczne stosowania zapisów tzw. RODO w służbie zdrowia oraz bezpieczeństwa cybernetycznego systemów informatycznych i baz danych.

Od września do listopada 2020 r. w ramach projektu personel partnerskich szpitali uczestniczył w szkoleniach poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Z racji ograniczeń epidemicznych szkolenia były prowadzone w formie on-line.

WIZYTY STUDYJNE

W dniach od 25 do 29 stycznia 2021 roku partnerskie Szpitale odbyły 4 wizyty studyjne. Przybrały one formę wizyt wirtualnych – jedyną możliwą i bezpieczną w czasach pandemii SARS-CoV-2.  Gospodarzem 2 wizyt był Szpital w Mariampolu, 2 wizyty zorganizował Szpital Wojewódzki w Suwałkach. Spotkania dotyczyły wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przechowywania i zabezpieczania danych osobowych i innych danych gromadzonych i przetwarzanych w procesie realizacji usług zdrowotnych z perspektywy realizacji wspólnego projektu.

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT

23 lutego 2021 roku Partnerzy projektu – Szpital Wojewódzki w Suwałkach oraz Szpital w Mariampolu oficjalnie zamknęli realizację projektu. Konferencja podsumowująca odbyła się w formie spotkania on-line – w związku z aktualną sytuacją pandemii COVID-19. W trakcie spotkania podsumowano przedsięwzięcie – jego założenia i osiągnięte efekty.

Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim

Tytuł projektuPrzede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim
Nr projektu

LT-PL-3R-246

 

Całkowity budżet projektu:

568 102,50 euro

 

Dofinansowanie EFRR

 

482 887,11 euro (85% kosztów kwalifikowanych)

Budżet SzW w Suwałkach:

 

207 397,50 euro

Dofinansowanie EFRR

 

176 287,87 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Partnerzy projektu

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki – Lider

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Partner

Szpital w Oranach

Okres realizacji projektu01.03.2019 – 31.08.2020
Krótki opis projektuCelem projektu wdrażanego przez szpitale w Olicie, Oranach i Suwałkach (publiczne placówki służby zdrowia) jest wzmocnienie skuteczności i efektywności szpitali publicznych na pograniczu polsko-litewskim poprzez poprawę jakości świadczonych usług.
Cel projektuUdoskonalenie usług na rzecz pacjentów na poszczególnych poziomach ich świadczenia poprzez zwiększenie poziomu wiedzy personelu medycznego i niemedycznego szpitali partnerskich w dziedzinie efektywnej i bezpiecznej obsługi pacjenta, poprawa jakości procesów medycznych i pozamedycznych w obsłudze pacjenta poprzez poprawę infrastruktury medycznej, omówienie wspólnych skutecznych sposobów postępowania z pacjentem zgodnie ze obowiązującymi standardami i z poszanowaniem praw pacjenta.
Zakres/rezultaty projektu

3 instytucje zaangażowane we współpracę trans graniczną mającą na celu poprawę standardu obsługi pacjentów w obszarze przygranicza polsko-litewskiego

Zakładane produkty: 14 szkoleń personelu (600 uczestników), 2 konferencje projektu (120 uczestników), 507 szt. zakupionego sprzętu medycznego.

Biuro projektu – kontakt (87) 562 95 32

W dniach 9-10 maja 2019 r. przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczyli w konferencji otwierającej projekt pt. Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze szpitalami litewskimi  w Alytusie i w Varenie. Podczas konferencji zaprezentowano założenia projektu, zaplanowane działania oraz planowane do osiągnięcia cele i rezultaty projektu.

W dniach 11-12 czerwca b.r. w ramach projektu – Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim w Olicie (Litwa) miało miejsce szkolenie p.n. Kontrola i profilaktyka zakażeń szpitalnych. W szkoleniu uczestniczyło m.in. 15 przedstawicieli personelu Szpitala im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Kadra medyczna Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uczestniczyła w szeregu specjalistycznych szkoleń medycznych zorganizowanych przez litewskich partnerów transgranicznego projektu: Szpital Okręgowy w Olicie oraz Szpital w Oranach.

W okresie od września do listopada b.r. w 4 szkoleniach udział wzięło 60 przedstawicieli personelu medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

Kadra medyczna Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach kontynuowała udział w specjalistycznych szkoleń medycznych zorganizowanych przez partnera transgranicznego projektu – Szpital w Oranach (Varėna).
W okresie od grudnia 2019 r. do końca lutego b.r. w dwóch szkoleniach udział wzięło 30 przedstawicieli personelu medycznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Personal Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach zapoznał się ze współczesnymi standardami pielęgniarstwa oraz zapewnieniem opieki pielęgniarskiej w leczeniu pozaszpitalnym.

W listopadzie 2020 w ramach realizowanego projektu Szpital Wojewódzki w Suwałkach zorganizował 3 szkolenia w formie online – w dniach 16-17 oraz 18-19 listopada miały miejsca kursy BLS-AED adresowany do kadry niemedycznej Szpitala, natomiast w dniach 26-27 listopada odbyło się szkolenie z zakresu efektywnej komunikacji w organizacji.

W grudniu 2020 odbyły się dwa kolejne szkolenia dla personelu partnerskich Szpitali – z racji pandemii SARS-CoV-2 przybrały one formę spotkań on-line.

Tematyka szkolenia, które odbyło się w dniach 14-15 grudnia 2020 to wypalenie zawodowe. Szkolenie, które odbyło się 16-17 grudnia 2020 poświęcone było tematyce postępowania z trudnym pacjentem.

W styczniu 2021 zorganizowaliśmy ostatnie szkolenie zaplanowane w ramach projektu. Tym razem w dniach 19-20 stycznia 2021 spotkaliśmy się on-line na szkoleniu poświęconym tematyce leczenia bólu.

18 lutego 2021 roku odbyła się konferencja zamykająca projekt. W trakcie spotkania, które odbyło się w formie on-line, przedstawiono założenia i osiągnięte efekty projektu. Partnerzy zdeklarowali chęć dalszej współpracy na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej w regionie przygranicza polsko-litewskiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.

 

LEAN MANAGEMENT JAKO INNOWACJA W SZPITALACH POGRANICZA POLSKO-LITEWSKIEGO

Tytuł projektu

LEAN MANAGEMENT JAKO INNOWACJA W SZPITALACH POGRANICZA POLSKO-LITEWSKIEGO

 

Nr projektu

LT-PL-3R-247

 

Całkowity budżet projektu:

903 456,50 euro

 

Dofinansowanie EFRR

 

767 938,02 euro (85% kosztów kwalifikowanych)

Budżet SzW w Suwałkach:

 

364 622,50 euro

Dofinansowanie EFRR

 

309 929,12 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu – Partner

Instytucja Publiczna Szpital Okręgu Olickiego im. S. Kudirki – Partner

Okres realizacji projektu

luty 2019-styczeń 2021

 

Krótki opis projektu

Projekt zorientowany jest na wspieranie skuteczności i efektywności partnerskich szpitali na pograniczu polsko-litewskim poprzez wdrożenie innowacyjnej polityki zarządzania – Lean management – Lean Healthcare.

 

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych (Szpital Wojewódzki w Suwałkach, Szpital w Mariampolu oraz Szpital Okręgowy im. S. Kudirki w Olicie) poprzez zwiększenie współpracy transgranicznej  instytucji ochrony zdrowia w celu zaoferowania lepszej jakości publicznych usług opieki zdrowotnej.

 

Zakres/rezultaty projektu

–         Konferencja otwierająca w Suwałkach

–         Lean management w teorii – cykl szkoleń i warsztatów nt. filozofii Lean management w ochronie zdrowia

–         Lean management w praktyce – zakup sprzętu i aparatury medycznej

–         Warsztaty – Akademia Liderów Lean Healthcare w obszarze przygranicza polsko-litewskiego

–         Konferencja zamykająca w Olicie

 

Biuro projektu – kontakt  (87) 562 95 32

W dniu 21 lutego 2019 roku odbyło się oficjalne podpisanie umowy o współpracy Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach z litewskimi szpitalami w Olicie i Mariampolu. Partnerskie instytucje ochrony zdrowia wspólnie realizują projekt pt. Lean management jako innowacja w szpitalach pogranicza polsko-litewskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.

Projekt zorientowany jest na wspieranie skuteczności i efektywności szpitali na pograniczu polsko-litewskim poprzez wdrożenie innowacyjnej polityki zarządzania – lean managementLean Healthcare.

W dniach 7-8 marca 2019 r. w Suwałkach odbyła się konferencja otwierająca realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach we współpracy ze Szpitalem w Mariampolu oraz Szpitalem w Olicie projekt pn. pt. Lean management jako innowacja w szpitalach pogranicza polsko-litewskiego. W toku konferencji zostały zaprezentowane założenia projektu, zaplanowane działania oraz planowane do osiągnięcia cele i rezultaty projektu. Uczestnicy konferencji z obu stron granicy zapoznali się również z istotą filozofii zarządzania – lean management oraz stosowaniu jej założeń w opiece zdrowotnej, omówili plany przyszłych działań oraz wskazali sfery, w których planują wdrożyć założenia nowoczesnej filozofii zarządzania.

W dniach 22-23 sierpnia 2019 r. miał miejsce pierwszy zjazd cyklu szkoleniowo-warsztatowego – Akademia Liderów Healthcare przygranicza polsko-litewskiego, składającego się z czterech 2-dniowych zjazdów. W akademii udział wzięło 36 uczestników – pracowników partnerskich szpitali, po 12 przedstawicieli każdego szpitala partnerskiego. Pierwsze spotkanie szkoleniowe obejmowało swoim zakresem m.in. wprowadzenie do mapowania strumienia wartości – VSM, Gemba Walk, wybór procesu, zebranie procedur i innych danych ogólnych dotyczących procesu i zbieranie danych, przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich, dokonywanie pomiarów procesów.

Partnerami projektu, obok Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, jest Szpital Okręgowy w Olicie (LT) oraz Szpital w Mariampolu (LT).

 

27 września 2019 w Suwałkach odbyło się pierwsze z cyklu 4 szkoleń/warsztatów dla personelu partnerskich szpitali. Spotkanie poświęcone było podstawowym zagadnieniom lean managementu  w ochronie zdrowia.

W dniach 24-25 października 2019 r. w Birsztanach miał miejsce drugi zjazd cyklu szkoleniowo-warsztatowego – Akademia Liderów Healthcare przygranicza polsko-litewskiego.

W dniu 15 listopada 2019 r. pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach uczestniczyli w zorganizowanym z Mariampolu (Litwa) szkoleniu pn. Narzędzia Lean Management.

20 lutego 2020 w Olicie (Alytus) odbyło się trzecie szkolenie z cyklu 4 szkoleń/warsztatów dla personelu partnerskich szpitali. Spotkanie poświęcone było wykorzystywaniu narzędzi lean managementu w procesach opieki zdrowotnej.

W dniach 27-28 lutego 2020 r. w Mariampolu miał miejsce trzeci zjazd cyklu szkoleniowo-warsztatowego – Akademia Liderów Healthcare przygranicza polsko-litewskiego. W trakcie zjazdu miała miejsce również obserwacja, analiza i ocena procesów wykonywanych w Szpitalu w Mariampolu.

Szpital Wojewódzki w Suwałkach finalizuje zakupy nowoczesnego specjalistycznego sprzętu medycznego zaplanowanego w ramach projektu – Lean management jako innowacja w szpitalach pogranicza polsko-litewskiego. Szpital odebrał już m.in. kardiomonitory, nowoczesne sterylizatory, myjnie-dezynfektory i zestawy narzędzi, które znalazły się na wyposażeniu oddziałów oraz centralnej sterylizacji.

3 grudnia 2020 roku w Suwałkach odbyło się czwarte –  ostatnie spotkanie warsztatowe w ramach projektu. Szkolenie, które z racji panującej sytuacji epidemicznej zorganizowane zostało w formie spotkania on-line, poświęcone było tematyce komunikacji interpersonalnej.

W dniach 14-15 stycznia 2021 miał miejsce ostatni – czwarty zjazd Akademii Liderów Healthcare przygranicza polsko-litewskiego. Z racji obowiązujących obostrzeń wynikających z pandemii SARS-CoV-2 Akademia odbyła się w systemie spotkania on-line.

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT

28 stycznia 2021 roku odbyła się konferencja zamykająca projekt. W trakcie spotkania, które odbyło się w formie on-line, przedstawiono założenia i osiągnięte efekty projektu. Partnerzy zdeklarowali chęć dalszej współpracy na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej w regionie przygranicza polsko-litewskiego.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ